საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დასავლეთ საქართველოსა და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის შესწავლის შედეგად დაასკვნა, რომ აღნიშნული ტერიტორიის საკრებულოებში, მერიებსა და გამგეობებში ქალებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათა მისაღებად აუცილებელი პოზიციები არ უკავიათ.

ორგანიზაცია განმარტავს, რომ დასავლეთ საქართველოს არც ერთი მუნიციპალიტეტის მერი/გამგებელი ქალი არ არის, 44 მუნიციპალიტეტის 97 მოადგილის პოზიციიდან კი ქალებს მხოლოდ 8 თანამდებობა უკავიათ. ამასთან, TI-ის თქმით, პოზიციები, რომლებზეც ქალები არიან, მუნიციპალიტეტის გამგეობებსა და მერიებში ძირითადად ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის მიმართულებებს ეხება.

TI განმარტავს, რომ აღნიშნულ უწყებებში ქალთა წარმომადგენლობა წევრთა სრული შემადგენლობის დაახლოებით 13%-ია. ორგანიზაციის თქმით, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ მხრივ გურიის მუნიციპალიტეტშია (18%), ყველაზე დაბალი (8%) - აჭარაში. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად კი 1240 მანდატიდან ქალებმა მხოლოდ 154 მიიღეს:

"საკრებულოს ფრაქციების ხელმძღვანელების პოზიციებზეც ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილები: 243 ფრაქციიდან ქალები მხოლოდ 24-ს ხელმძღვანელობენ. ყველაზე ნაკლებად საკრებულოში რეგისტრირებულ ფრაქციებს ქალები აჭარაში თავმჯდომარეობენ (სრული რაოდენობის მხოლოდ 3%-ს), ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ მხრივაც გურიაშია - 17%".

TI-ს თქმით, საკრებულოში არსებულ კომისიებსა და ფრაქციებში, თვჯდომარეების მხოლოდ 10%-ია ქალი, კომისიების ხელმძღვანელების სრული შემადგენლობიდან ქალთა წილი კი დაახლოებით 16%-ია:

"ყველაზე მეტ კომისიას ქალები გურიაში ხელმძღვანელობენ (35%), ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი ამ მხრივ სამცხე-ჯავახეთშია (11%)".

ორგანიზაცია ასევე ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოებში სულ 5498 პირია დასაქმებული, საიდანაც ქალი 2205-ია (40%). გარდა ამისა, ქალები გამგეობებში/მერიებში 384 სამსახურიდან 84-ს, 646 განყოფილებიდან კი 278-ს ხელმძღვანელობენ.