უზენაესი მოსამართლეობის ყოფილი კანდიდატი ზურაბ აზნაურაშვილი დამოუკიდებელ ინსპექტორად აირჩიეს. მის კანდიდატურას ხმა 9 წევრმა მისცა.

ეს პოსტი მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც ყოფილი ინსპექტორი ქეთევან ცინცაძე უზენაი სასამართლოს უვადო მოსამართლედ აირჩიეს.

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მოვალეობა მოსამართლეების დისციპლინური გადაცდომების საკითხების შესწავლაა. ის უფლებამოსილია დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით მოიწვიოს ნებისმიერი პირი და მოისმინოს მისი ინფორმაცია.

დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოსამართლის მიმართ განხორციელებული წინასწარი შემოწმებისა და მოკვლევის შედეგებს დასკვნისა და მოსაზრებების სახით წარუდგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სრული შემადგენლობის 2/3-ით იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის ან მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების შესახებ.