ე.წ. ქუჩური გარჩევების კრიმინალიზებას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. აღნინული კანონპროექტის ინიციატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა.

კანონპროექტი

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, სისხლის სამართლის კოდექსს 226¹ მუხლი ემატება, რომელიც დავის უკანონოდ გადაწყვეტის შეკრებას დაარეგულირებს.

ამ მუხლის მიხედვით, წინასწარი შეცნობით ე.წ. ქუჩურ გარჩევებში მონაწილეობა დაისჯება

 • ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 120-დან 180 საათამდე;
 • შინაპატიმრობით ვადით ერთ წლამდე;
 • თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე;
 • იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ.

ე.წ. ქუჩურ გარჩევას თან უნდა ახლდეს შეკრების მონაწილის მხრიდან ძალადობა, იძულება ან ძალადობის, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის გახმაურების, ქონების განადგურების მუქარა ან წინასწარი შეცნობით ამ ნაწილით გათვალისწინებულ შეკრებაში პასიური მონაწილეობა.

მონაწილეობასთან ერთად დაისჯება ე.წ. ქუჩური გარჩევების ორგანიზება. ამ სამართალდარღვევისთვის გათვალისწინებულია:

ჯარიმა ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ვადით 180-დან 240 საათამდე;

 • შინაპატიმრობა ვადით სამ წლამდე;
 • თავისუფლების აღკვეთა ვადით ორ წლამდე;
 • იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ.

ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:

 • ცეცხლსასროლი იარაღის ან იარაღად სხვა საგნის გამოყენებით;
 • არაერთგზის — ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 200-დან 400 საათამდე; თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით.

სრულწლოვნის მიერ არასრულწლოვნის დაყოლიება ე.წ. ქუჩურ გარჩევაში მონაწილეობაზე, დაისჯება:

 • ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 200-დან 400 საათამდე;
 • თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე;
 • იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ.

ამავე კანონპროექტის მიხედვით, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლდება ის კანონდამრღვევი, რომელიც ამის თაობაზე ნებაყოფლობით განაცხადებს სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელ ორგანოში, ხელს შეუწყობს დანაშაულის გახსნას და მის ქმედებაში არ არის სხვა დანაშაულის ნიშნები.

პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელი ორგანო.