თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორის მიერ ლექციაზე გამოთქმული ჰომოფობიური მოსაზრებების გამო, სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ თსუ-ს მიმართა, მიიღოს რეგულაციები და აკრძალოს დისკრიმინაცია.

ომბუდსმენს სამოქალაქო პლატფორმამ არა ფობიას მიმართა. მათი თქმით, პროფესორი ნ.თ. იყენებს ჰომოფობიური შინაარსის წიგნს, რომელშიც ჰომოსექსუალობა განმარტებულია როგორც საკუთარი სქესის წარმომადგენლისადმი პათოლოგიური, არაბუნებრივი ლტოლვა, რომელიც უკიდურესად ამორალურია.

წიგნში სსკ-ს 138-ე მუხლის ნაწილის განმარტებაში გამოყენებულია დისკრიმინაციული ტერმინები, როგორიცაა "მამათმავლობა" და "ლესბიანობა". იქვე წერია, რომ ამგვარი ურთიერთობა 16 წელს მიღწეულ პირებს შორის დასჯადი არაა, თუმცა "უკიდურესად ამორალურია."

როგორც ომბუდსმენი აცხადებს, კანონის ახალი რედაქციიდან ამოღებულია "მამათმავლობისა" და "ლესბოსელობის" ტერმინები და აქცენტი კეთდება სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებაზე. შესაბამისად, ლექტორის მიერ 138-ე მუხლის კომენტარის განხილვა აღარ არის რელევანტური.

სახალხო დამცველის ოფისის ცნობით, 2017 წლის 26 ივლისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულმა ფაკულტეტმა ლექტორის წერილობითი მოსაზრება გაუგზავნა. ნ.თ.-ს განმარტებით, პირდაპირი დისკრიმინაციის ობიექტი არის კონკრეტული პირი და არა აზრი მოვლენაზე (მაგალითად ჰომოსექსუალობაზე). მისივე მტკიცებით, დისკრიმინაციად ვერ ჩაითვლება ჰომოსექსუალობაზე აზრის გამოთქმა, რადგან ის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ჯდება.

ომბუდსმენის აზრით, ლექტორის, როგორც ავტორიტეტის მქონე პირის მოსაზრებამ ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით შესაძლებელია სტუდენტებზე გავლენა მოახდინოს:

"გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეურაცხმყოფელი მოსაზრება/გამონათქვამი თავისი სიმძიმითა და ზეგავლენის მასშტაბით ახალისებს სიძულვილს, დისკრიმინაციას და ძალადობას."

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თსუ-ს ლექტორის მიერ გამოყენებული შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ობიექტურ საფუძვლად უნდა იქნეს მიჩნეული, რადგან, საქართველოში ლგბტ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის ზოგადი კონტექსტის გათვალისწინებით, მსგავსი ტერმინების გამოყენება კიდევ უფრო ამყარებს არასწორ
შეხედულებებს და მომავალში, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს დისკრიმინაციას.