პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია იწყება. ბავშვების სკოლაში დარეგისტრირება მშობლებს ან კანონიერ წარმომადგენლებს 13 მაისის 09:00 საათიდან 5 ივნისის 18:00 საათამდე ჩათვლით შეეძლებათ.

როგორ უნდა დარეგისტრირდეთ

ელექტრონული რეგისტრაციის გვერდზე შესასვლელად ბრაუზერში აკრიფეთ მისამართი: registration.emis.ge ან ისარგებლეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ბმულით.

ეკრანზე არსებული ღილაკებიდან აირჩიეთ სასურველი, იმის გათვალისწინებით, თუ რა გსურთ — ბავშვის რეგისტრაცია, რეგისტრაციის გაუქმება ან რეგისტრაციის კოდის აღდგენა, სკოლაში დარჩენილი თავისუფალი ადგილების ნახვა.

ფოტო: განათლების სამინისტრო

შესაბამის ველებში მიუთითეთ მოქალაქეობა, ბავშვის პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და რეგისტრაციის გაგრძელების მიზნით, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".

მოსწავლის შესახებ ეკრანზე გამოტანილი ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ველს არასწორად შეავსებთ, ეკრანზე შესაბამისი შეტყობინება გამოვა.

გაითვალისწინეთ, რომ "საქართველოს მოქალაქე/ბინადრობის მოწმობის მქონე" უნდა მონიშნოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არეგისტრირებთ საქართველოს მოქალაქეს ან ბინადრობის მოწმობის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს. "უცხო ქვეყნის მოქალაქე ბინადრობის მოწმობის არ მქონე" კი უნდა მონიშნოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არეგისტრირებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან საქართველოში მცხოვრებ, ბინადრობის მოწმობის არ მქონე მოქალაქეს.

ფოტო: განათლების სამინისტრო

რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე შესაბამის ველებში მიუთითეთ ერთ-ერთი მშობლის (დედა/მამა/მეურვე/მზრუნველი) პირადი ნომერი, სახელი, გვარი, მობილური ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა და რეგისტრაციის გაგრძელების მიზნით, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".

გაითვალისწინეთ, რომ ელექტრონული ფოსტის გარდა, ეკრანზე არსებული ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ველს არასწორად შეავსებთ, ეკრანზე გამოვა შესაბამისი შეტყობინება.

ფოტო: განათლების სამინისტრო

რეგისტრაციის მესამე ეტაპზე ჩამოსაშლელი ველების საშუალებით, აირჩიეთ შესაბამისი რეგიონი, რაიონი, სასურველი სკოლა, სექტორი, ცვლა და სკოლის შენობა. რეგისტრაციის გაგრძელების მიზნით, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".

ყურადღება მიაქციეთ სკოლებში დარჩენილ თავისუფალი ადგილების რაოდენობას. გაითვალისწინეთ, მონაცემები იცვლება დინამიურ რეჟიმში. დარჩენილი თავისუფალი ადგილების ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე: catalog.edu.ge

იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციის დასრულებამდე არჩეულ სკოლაში არსებული ლიმიტი ამოიწურა, ეკრანზე გამოვა შესაბამისი შეტყობინება.

ფოტო: განათლების სამინისტრ

რეგისტრაციის დასრულებამდე ეკრანზე გამოდის მოსწავლის შესახებ რეგისტრაციის პროცესში მითითებული ინფორმაცია და უნიკალური კოდი, რომელსაც სისტემა ავტომატურად მიანიჭებს თითოეულ რეგისტრირებულ პირველკლასელს.

განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ რეგისტრაციის პროცესში მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია პირი, რომელიც არეგისტრირებს ბავშვს.

ეკრანზე გამოსახულ რეგისტრაციის კოდს მიიღებთ როგორც მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ასევე — ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, რომ რეგისტრაციის კოდი უნიკალურია და მნიშვნელოვანია ბავშვის შემდგომი იდენტიფიცირებისათვის.

ფოტო: განათლების სამინისტრო

რეგისტრაციის გაუქმება და რეგისტრაციის კოდის აღდგენა

რეგისტრაციის გაუქმებისა ან რეგისტრაციის კოდის აღდგენის მიზნით, შეასრულეთ მოქმედებები შემდეგი თანმიმდევრობით:

რეგისტრაციის გვერდზე (http://registration.emis.ge) არსებული ღილაკებიდან აირჩიეთ "რეგისტრაციის გაუქმება". შესაბამის ველებში მიუთითეთ მოსწავლის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის კოდი და გაუქმების პროცედურის გასაგრძელებლად დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი". რეგისტრაციის კოდის აღსადგენად კი, დააჭირეთ ღილაკს "რეგისტრაციის კოდის აღდგენა".

ფოტო: განათლების სამინისტრო

რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში, აუცილებელია უნიკალური კოდისა და მოსწავლის პირადი ნომრის მითითება, ხოლო რეგისტრაციის კოდის აღდგენის შემთხვევაში — მოსწავლის პირადი ნომრისა და მობილური ტელეფონის ნომრის.

ფოტო: განათლების სამინისტრო

შემდეგი ეტაპები — საბუთების წარდგენა

რაც შეეხება საბუთების წარდგენას, განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა 8 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით იქნება შესაძლებლი. თუ ამ ვადებში შესაბამის დოკუმენტებს არ წარადგენთ, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

რეგისტრაციის ბოლო, IV ეტაპი 24 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით სკოლებში იქნება. ამ ეტაპზე გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე იმ მოსწავლეებს დაარეგისტრირებენ, რომლებიც ვერ დარეგისტრირდნენ I, II და III ეტაპებზე, ან სურთ რეგისტრაციის შეცვლა. მოსწავლის რეგისტრაციას ამ ეტაპზე უზრუნველყოფს საჯარო სკოლა მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ წარდგენილი აუცილებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მშობლებს შეუძლიათ განცხადებები, თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, ელექტრონულად გადააგზავნონ ან სკოლის მიერ დადგენილი წესით უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, მატერიალურად ჩააბარონ სკოლის ადმინისტრაციას. სკოლა ორი დღის ვადაში დაუდასტურებს მშობელს ელექტრონულ ფოსტაზე განცხადებისა და დოკუმენტაციის მიღებას.

ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტის ელექტრონულად წარდგენის შემთხვევაში, სკოლა არ მოითხოვს დოკუმენტებს მატერიალური სახით და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დაადასტურებს მოსწავლის ჩარიცხვას.

აუცილებელი დოკუმენტები

მოსწავლის პირველ კლასში ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების სია კი ასეთია:

  • მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას კანონიერი წარმომადგენლის საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის თაობაზე;
  • კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • მოსწავლის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლებმა მოსწავლის პირველ კლასში ჩასარიცხად არ უნდა მოითხოვონ დამატებით სხვა დოკუმენტები, რაც არ არის განსაზღვრული ბრძანებით.

უწყება მოუწოდებს მშობლებს, ყურადღებით გაეცნონ რეგისტრაციის ვადებს და პირობებს, რათა ბავშვის სკოლაში შეყვანა დროულად და შეუფერხებლად შეძლონ.

რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში, დაუკავშირდით განათლების სამინისტროს, ნომერზე: (032) 2200220

ასევე, იხილეთ საჯარო სკოლების ელექტრონული ფოსტების მისამართები.