მთავრობა გეგმავს სავალდებულო გახადოს იმ შენობების რეკონსტრუქცია, შეკეთება, აღდგენა ან დემონტაჟი, რომელიც "საზოგადოებრივი სივრციდან აღქმად ადგილას მდებარეობს და დაზიანებული აქვს გარე მოპირკეთება, გადახურვა, შემინვა, შემოღობვა".

საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტით, ამ პირობის შეუსრულებლობა გამოიწვევს მესაკუთრის დაჯარიმებას 200-დან 5000 ლარამდე, შენობა-ნაგებობის მდებარეობის მიხედვით.

უფრო კონკრეტულად, ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე მესაკუთრე 5000 ლარით დაჯარიმდება, თვითმმართველ ქალაქში —1000 ლარით, მუნიციპალიტეტის დასახლების ქალაქში 500 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის დასახლების დაბაში ან სოფელში 200 ლარით.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, ცვლილება დამატებითი მუხლის სახით, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შედის. აღნიშნული მუხლის მოქმედება არ გავრცელდება საკარმიდამო მიწის ნაკვეთზე არსებულ საცხოვრებელ სახლებზე, ასევე არ გავრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და იმ შენობა-ნაგებობებზე, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებელი მიზნით, რათა "არ მოხდეს საკუთრების უფლების ხელყოფა და არ დაზარალდეს მოსახლეობის ინტერესები".

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პოზიციით, კანონპროექტის მომზადების მიზანია იმ შენობა-ნაგებობის შეკეთების, რეკონსტრუქციის, აღდგენის ან/და დემონტაჟის ხელშეწყობა, რომელთა პირვანდელ მდგომარეობაში არსებობა მუნიციპალიტეტის იერსახეს ამახინჯებს.

იერსახის დამახინჯებად ჩაითვლება შენობა-ნაგებობები, რომელსაც დაზიანებული აქვს გარე მოპირკეთება, გადახურვა, შემინვა, შემოღობვა, გარეშემომზღუდავი ან/და მზიდი კონსტრუქციები.

განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე არსებობს საკმაო რაოდენობის შენობა-ნაგებობა, რომელიც საჭიროებს შეკეთებას, რეკონსტრუქციას, აღდგენას ან/და დემონტაჟს.

კანონპროექტის ავტორების თქმით, ამ ტიპის შენობების არსებობა, რომლებიც ამახინჯებენ მუნიციპალიტეტის იერსახეს, პრობლემურია რამდენიმე ასპექტის გათვალისწინებით: უპირველეს ყოვლისა, ისინი აფერხებენ მიმდებარე ტერიტორიის ეკონომიკურ განვითარებას.

"ერთი მხრივ თავად არ ფუნქციონირებენ და მეორე მხრივ, რიგ შემთხვევებში არ ხდება მიმდებარე ტერიტორიით ინვესტორის დაინტერესება შენობის არსებობის ან მისი მდგომარეობის გათვალისწინებით", — ნათქვამია განმარტებით ბარათში.

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, ამგვარი შენობების არსებობა პრობლემურია ტურისტულ ზონებში.

"მნიშვნელოვანია სწრაფად და ეფექტიანად მოხდეს ამ პრობლემის აღმოფხვრა და ამ ტიპის შენობების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ქვეყანაში მყოფი ვიზიტორების მხრიდან უარყოფითი შეფასებები ამ მიმართულებით", — განმარტავენ კანონპროექტის ავტორები.

კანონპროექტის ავტორები განმარტავენ, რომ ცვლილების მიზანი არ არის მესაკუთრის იძულება განახორციელოს დემონტაჟი. ამიტომ, სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს დაეკისრება ვალდებულება მისცეს მესაკუთრეს მითითება და განუსაზღვროს გონივრული ვადა დარღვევის გამოსასწორებლად. მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო შეადგენს შემოწმების აქტს. თუ დარღვევა არ გამოსწორდა განსაზღვრულ ვადაში მესაკუთრეს დაეკისრება ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა.

"მესაკუთრეს საშუალება ეძლევა, მოახდინოს არსებული შენობა ნაგებობის რეაბილიტაცია, ან დემონტაჟი და მხოლოდ ამ შესაძლებლობის გამოუყენებლობის შემთხვევაში დაჯარიმდება", — ნათქვამია კანონპროექტში.