კავშირ საფარის განცხადებით, შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელმა 2017-2018 წლისთვის სტიპენდია მხოლოდ მე-8 კლასში გადამსვლელი ბიჭებისათვის დააწესა. სტიპენდიას ვერ მიიღებენ მე-8 კლასში გადამსვლელ გოგოები. სასწავლებელის მფლობელი ლევან ვასაძის, ცოლი ნინო დურგლიშვილია.

სასწავლებლის განმარტებითი, სასტიპენდიო პროგრამის დანიშვნა ემსახურებოდა სქესთა შორის ბალანსის დაცვასა და მე-8 კლასში მყოფი ბიჭებისთვის უმცირესობაში ყოფნის შედეგად შექმნილი დისკომფორტისა და დათრგუნვის აღმოფხვრას.

ომბუდსმენის თქმით, მსგავსი პროგრამის დანიშვნა თავისთავად გენდერულ სტერეოტიპებსა და უთანასწორო გარემოს ქმნის. სახალხო დამცველის აპარატმა მიმართა სასწავლებელს, რომ სასტიპენდიო პროგრამის გამოცხადებისას უნდა დაიცვას თანასწორობის პრინციპი და სტიპენდიის მიღების წესის სპეციალური დებულება შეიმუშაოს. ასევე, განსაზღვროს მიმღები პირების კრიტერიუმები.

"საგანმანათლებლო დაწესებულებას ეკისრება ვალდებულება, თითოეულ მოსწავლეს შეუქმნას თანაბარი პირობები დაფინანსების პროცესში, ხოლო გამონაკლისად, სტიპენდიის დაწესების დროს დაასაბუთოს, ერთი მხრივ, ის ფაქტი, რომ უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებული პირი ან პირთა ჯგუფი არის ეკონომიკური/სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით დაუცველი ან/და სხვაგვარად დისკრიმინირებულია, ხოლო მეორე მხრივ, თუ რა შედეგი იქნება მიღწეული დროებითი ღონისძიების გამოყენების შედეგად და როგორ დაეხმარება სტიპენდია სამიზნე ჯგუფს", - ნათვქამია სახალხო დამცველის განცხადებაში.

რეკომენდაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ პოზიტიური ღონისძიებების განხორციელება, რიგ შემთხვევებში, შეიძლება უთანასწორობასთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენდეს, თუმცა მსგავსი ზომები უნდა გატარდეს კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების კონტექსტის გათვალისწინებით და არ იწვევდეს სხვათა თანასწორობის უფლების შელახვას.