ბიუჯეტის პროექტით, 2018 წელს საქართველოს ბიუჯეტის ასიგნენები 12 364 500 000 ლარით განისაზღვრა. მომავალი წლის ბიუჯეტი 2017 წლის ბიუჯეტზე 11 პროცენტით მეტი იქნება.

პროექტის მიხედვით, სახეხელმწიფო ბიუჯეტიდან საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 10 911 500 000 ლარს, გრანტი - 165 000 000, კრედიტი - 1 288 000 000.

სამინისტროებიდან ყველაზე დიდი ბიუჯეტი ჯანდაცვის სამინისტროს ექნება - 3 527 000 000 ლარი. სამინისტროების ბიუჯეტი კი, სავარაუდოდ, ასე განაწილდება:

 • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - 3 527 000 000;
 • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - 1 830 000 000;
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 1 178 770 000;
 • თავდაცვის სამინისტრო - 702 000 000;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 605 000 000;
 • სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 266 000 000;
 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - 253 850 000;
 • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო - 116 500 000;
 • სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო - 165 700 000;
 • სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - 145 000 000;
 • საგარეო საქმეთა სამინისტრო - 114 000 000;
 • ენერგეტიკის სამინისტრო - 131 000 000;
 • ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - 96 000 000;
 • ფინანსთა სამინისტრო - 82 300 000;
 • იუსტიციის სამინისტრო - 62 000 000;
 • გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო - 42 975 000;
 • ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - 2 950 000;
 • შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - 1 250 000.

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დეკემბრის თვეში დაამტკიცოს.