სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წევრი ორგანიზაციები განმარტავენ, რომ სახალხო დამცველს უნდა გამოარჩევდეს ადამიანის უფლებების დაცვის ხანგრძლივი გამოცდილება, რომელიც საჯარო და თვალსაჩინოა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველობის კანდიდატებს უსმენენ.

  • დეპუტატებმა 19 კანდიდატიდან ერთ-ერთი უნდა შეარჩიონ.

კრიტერიუმები: საბჭო და წევრი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ სახალხო დამცველი უნდა იყოს თითოეული ადამიანის უფლებათა მტკიცე ქომაგი, მიუხედავად იმისა, რომელ ჯგუფს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს იგი — უმრავლესობასა თუ უმცირესობას. გარდა ამისა:

  • ადამიანის უფლებების დაცვის ასპარეზზე უნდა ხასიათდებოდეს პრინციპულობითა და შეუვალობით;
  • არ უნდა ერიდებოდეს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც, შესაძლოა, ხელისუფლების, უმრავლესობის, ან რომელიმე დაინტერესებული ჯგუფის მიერ არ იქნება მოწონებული და გაზიარებული;
  • უნდა ხელმძღვანელობდეს კანონის უზენაესობით, კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით;
  • სხვა უფლებებთან ერთად, განუხრელად უნდა იცავდეს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებებს, იბრძოდეს დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ.

დეტალები: მათივე განცხადებით, აუცილებელია, შერჩეული პიროვნება თავის ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებში იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი პოლიტიკური გავლენისა და მიკერძოებისგან.

  • "მისი ამ თანამდებობაზე საქმიანობა იყოს რელიგიური თვალსაზრისით ნეიტრალური და ხელს უწყობდეს სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესს", — აცხადებენ ისინი.
  • განცხადებას ხელს აწერს რელიგიათა საბჭოს და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წევრი 35 ორგანიზაცია.