სილქნეტი საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას „WIFI-ზე პაროლის არ გამოყენების შემთხვევაში სილქნეტის აბონენტების 20 ათასი ლარით დაჯარიმების შესახებ“ ეხმიანება და მას არასწორს უწოდებს.

როგორც კომპანია განმარტავს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმა განსაზღვრულია ისეთი შემთხვევისთვის, როდესაც აბონენტის მიერ ხდება მისთვის მიწოდებული საცალო ინტერნეტ მომსახურების შემდგომი პირდაპირი თუ ირიბი გადაყიდვა/გადაცემა სხვა პირებისთვის კომერციული მიზნით:

კომპანია აბონენტებს არ აჯარიმებს WIFI მოწყობილობაზე პაროლის არგამოყენების გამო, როგორც ეს წარმოჩენილ იქნა რიგი საინფორმაციო სააგენტოების მიერ

სილქნეტი

"აღნიშნული, ბუნებრივია, არ გულისხმობს კომპანიის აბონენტების დაჯარიმებას WIFI მოწყობილობაზე პაროლის არ გამოყენების გამო, როგორც ეს წარმოჩენილ იქნა რიგი საინფორმაციო სააგენტოების მიერ. დამატებით განვმარტავთ, რომ მსგავსი სახის ჯარიმა კომპანიის მიერ არ ყოფილა გამოყენებული არც ერთი აბონენტის მიმართ".

სატელეკომუნიკაციო კომპანია მიიჩნევს, რომ ინფორმაციის ზემოთ აღნიშნული სახით გავრცელებით, საზოგადოება შეცდომაში შედის და ასევე ზიანდება სილქნეტის იმიჯი:

"სააბონენტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აკრძალვა კომპანიის მიერ მიწოდებული ინტერნეტ მომსახურების შემდგომი გადაყიდვის თაობაზე დაკავშირებულია ისეთ შემთხვევებთან, როდესაც სილქნეტის საცალო ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი აბონენტების მიერ ხორციელდება მათთვის მიწოდებული საცალო სააბონენტო ინტერნეტ პაკეტების შემდგომი გადაყიდვა გამაძლიერებელი ანტენების საშუალებით მესამე პირებზე, კომერციული მიზნით, რაც თავის მხრივ წინააღმდეგობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან".

კომპანიის განცხადებით, ასეთი საქმიანობა ექვემდებარება ავტორიზაციას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში, ხოლო მსგავსი სახის საქმიანობის ავტორიზაციის გარეშე განხორციელება იწვევს ადმინისტრაციულ ჯარიმას პირველ ჯერზე 5 ათასი ლარის, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 10 ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, აბონენტი არის ბოლო მომხმარებელი, რომელმაც მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისთვის უნდა გამოიყენოს მისთვის მიწოდებული ინტერნეტ მომსახურება, ანუ მას არ შეიძლება ყავდეს თავისი აბონენტები.

სილქნეტი აცხადებს, რომ ხშირად სილქნეტის აბონენტები კორპუსის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აძლევს შესაძლებლობას ისარგებლონ მათი პაროლით, რაც ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის გაუარესებას იწვევს.

კომპანიის განცხადებით, აბონენტები, რომლებსაც აქვთ მცირე ბიზნესი (მაგალითად სასტუმრო), ხანდახან სარგებლობენ ფიზიკური პირისთვის განკუთვნილი საცალო სააბონენტო პაკეტით და Wi-Fi მოწყობილობით მთელ დაწესებულებას ამარაგებენ ინტერნეტით, აღნიშნული მომსახურების ფასი კი გათვალისწინებული აქვთ სასტუმროს ნომრის ღირებულებაში:

"აღნიშნული ქმედება როგორც აღვნიშნეთ იწვევს ინტერნეტ ხარისხის მკვეთრ გაუარესებას/ვარდნას/წყვეტას, რის თაობაზეც შემდეგ ეს აბონენტები თავადვე მომართავენ კომპანიას საპრეტენზიო წერილებით, საჩივარი შეაქვთ მარეგულირებელ კომისიაშიც. პრაქტიკაში იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც კომპანიის საცალო აბონენტები, მათთვის მიწოდებულ ინტერნეტ მომსახურებას იყენებენ ე.წ. ინტერნეტ კაფეებისთვის და ახდენდნენ მათთვის მიწოდებული ინტერნეტ მომსახურების შემდგომ გადაყიდვას".

სილქნეტის თქმით, მისი მოვალეობაა, დაიცვას მომხმარებლის უფლება, მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება და აირიდოს საჩივრები.