კავკასუს ონლაინის მეწილე კომპანია, Neqsol Holding სპეციალური მმართველის დანიშვნის გამო საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ კომუნიკაციების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება Neqsol Holding-ის მიერ კანონიერად შეძენილი აქტივის ექსპროპრეაციას წარმოადგენდა.

გუშინ, პირველ ოქტომბერს კომუნიკაციების კომისიამ კავკასუს ონლაინს ერთი წლის ვადითსპეციალური მმართველი დაუნიშნა. მმართველი ოუფენ ნეტის ხელმძღვანელი მარიამ სულაბერიძეა. მიზეზად კომისიაში იმას ასახელებენ, რომ კომპანიამ ერთი წლის განმავლობაში კანონდარღვევა არ აღმოფხვრა. კომისიის გადაწყვეტილებით, სპეციალური მმართველი იმ დრომდე დაინიშნა, ვიდრე კომპანიის გასხვისებული წილის 49% პირვანდელ მდგომარეობაში არ დაბრუნდება.

2019 წელს Neqsol Holding-მა შეიძინა 49%-იანი წილი კომპანია Nelgado ლიმითედში, რომელიც კავკასუს ონლაინის მშობელი კომპანიაა. სწორედ ეს გარიგება გახდა კომუნიკაციების კომისიისთვის სადავო, რის გამოც 1 ოქტომბერს კომპანია კავკასუს ონლაინში სპეციალური მმართველი დაინიშნა.

როგორც Neqsol Holding-ში აცხადებენ, მმართველის დანიშვნით საქართველოს წამყვან ინტერნეტ პროვაიდერზე დამყარდა სრული სახელმწიფო კონტროლი, რაც მიმართულია იმ ბიზნეს გარიგების შებრუნებისთვის.

"ეს გადაწყვეტილება არის გაგრძელება იმ დისკრიმინაციული და სელექტიური მოპრყობისა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა საერთაშირისო ინვესტორთა მიმართ იჩენს", — ნათქვამია Neqsol Holding-ის განცხადებაში.

ამასთანავე, კომპანია აღნიშნავს, რომ ინტერნეტ პროვაიდერზე სახელმწიფო კონტროლის დამყარება ჩრდილს აყენებს საქართველოს მთავრობის გამჭვირვალეობასა და ანგარიშვალდებულებას. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები არის მოახლოებული.

"ჩვენ იმედი გვქონდა, რომ დავის მოგვარებას მოლაპარაკებათა გზით შევძლებდით. [...] შესაბამისად, ჩვენ ვერ ვიდგებით უმოქმედოდ, როდესაც ვხედავთ თუ როგორ უდიერად ეპყრობა საქართველოს მთავრობა საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებსა და კანონის უზენაესობას უცხოელ ინვესტორებთან მიმართებით", — ამბობს Neqslol-ის სტრატეგიული განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი, თემურ თაგიევი.

კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან კავკასუს ონლაინის ნებისმიერი მმართველობითი ორგანოს, მათ შორის, დირექტორის, სამეთვალყურეო საბჭოს, პარტნიორთა კრების მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სპეციალური მმართველის წინასწარი თანხმობის გარეშე იქნება მიღებული, იქნება ბათილი.

კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებით, სპეციალურ მმართველს უფლება აქვს კომპანიაში დანიშნოს ან გაათავისუფლოს კავკასუს ონლაინის დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და კომპანიის თანამშრომლები. მმართველი უფლებამოსილია ასევე, სასამართლოში სარჩელის შეტანით სადავო გახადოს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კავკასუს ონლაინის მიერ განხორციელებული ქმედება, ან დადებული გარიგება და მისი ბათილობა მოითხოვოს, თუ აღნიშნული ქმედების შედეგად ზიანი მიადგა ან ადგება მომხმარებლების კანონიერ ინტერესებს, ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესს, ან ბაზარზე არსებულ კონკურენტულ გარემოს.

სპეციალური მმართველი ასევე, უფლებამოსილია კავკასუს ონლაინს შეუჩეროს ან შეუზღუდოს მოგების განაწილება, დივიდენდებისა და პრემიების გაცემა, მოახდინოს ხელფასების ცვლილება. კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად, კომპანიის მიერ ახალი იურიდიული პირის დაფუძნება ან/და ფილიალების შექმნა, შვილობილ საწარმოებში პარტნიორის უფლებამოსილებების განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური მმართველის წინასწარი წერილობითი თანხმობით და მის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

სპეციალური მმართველი ვალდებულია ჩაატაროს საერთაშორისოდ აღიარებული კომპანიის მეშვეობით კავკასუს ონლაინის ფინანსური და სამართლებრივი ანალიზი (due diligence) და დასკვნა წარუდგინოს კომუნიკაციების კომისიას. ასევე, ვალდებულია კომისიას მოთხოვნის საფუძველზე, მის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინოს. სპეციალური მმართველი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია მხოლოდ კომუნიკაციების კომისიის წინაშე.

17 ივლისს პარლამენტმა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში შესატანი სადავო ცვლილებები დაამტკიცა, რომელიც ავტორიზებულ/ლიცენზიის მფლობელი პირისთვის სპეციალური მმართველის დანიშვნას ითვალისწინებს. კანონპროექტის განხილვა დაჩქარებული წესით, ხმაურიანი საკომიტეტო მოსმენების ფონზე წარიმართა.
ცვლილებებს და მის დაჩქარებულ განხილვას ოპოზიცია, კომუნიკაციების სფეროს წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ეთანხმებოდნენ.