ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომლითაც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებმა, ღია და დახურული ტიპის რესტორნებმა და კაფეებმა უნდა იხელმძღვანელონ. მინისტრის შესაბამისი ბრძანება ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.

ღია ტიპის რესტრონების მუშაობა პირველი ინვისიდან, დახურულის კი რვა ივნისიდან განახლდება.

მოთხოვნები ღია სივრცის (ტერასა/ვერანდა/ღია რესტორანი) მქონე საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის:

ტერასა/ვერანდა — გადახურული/ნახევრად გადახურული ან გადახურვის გარეშე სივრცე, რომლის არანაკლებ 1 მხარე უკავშირდება ღია სივრცეს და სადაც მოხვედრა შესაძლებელია მათ შორის კვების ობიექტის შიდა სივრცის გავლით.
ღია რესტორანი — გადახურული/ნახევრად გადახურული ან გადახურვის გარეშე სივრცე, რომლის არანაკლებ 1 მხარე უკავშირდება ღია სივრცეს და სადაც მოხვედრა შესაძლებელია დამოუკიდებელი შესასვლელით.

 • მომხმარებელთა მაგიდებს შორის დაცული უნდა იყოს უსაფრთხო მანძილი, არანაკლებ 2 მეტრისა;
 • სკამების საზურგეებს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 მეტრისა;
 • 1 მაგიდასთან არ შეიძლება 6-ზე მეტი მომხმარებლის განთავსება. (დამატებით, გამონაკლისის სახით შესაძლებელია 12 წლამდე მოზარდის ერთ მაგიდასთან განთავსება);
 • იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება 2 მეტრიანი უსაფრთხო დისტანციის დაცვა, შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნას დროებითი დამცავი ბარიერი. (უწყება ურჩევს რესტორნებს, რომ გამოიყენონ ინდივიდუალური გამასპინძლების მეთოდი);
 • სასმელებით მომსახურების სივრცეში (ბარი), ბარმენებთა მომხმარებლების პირდაპირი კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით, სასმელით მომსახურება უზრუნველყოფი უნდა იყოს ინდივიდუალურად, მაგიდასთან მიტანის სერვისით;
 • შენობების გარეთ მაგიდებსა და საფეხმავლო სივრცეს შორის დაცული უნდა იყოს უსაფრთხო დისტანცია.

მოთხოვნები დახურული სივრცის მქონე საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის:

დარბაზში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მაგიდების და დასაჯდომი ადგილების განლაგება შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით:

 • მაგიდებს შორის დაცული უნდა იყოს უსაფრთხო მანძილი, არანაკლებ 2 მეტრისა;
 • ერთ მაგიდასთან განთავსებულ მომხმარებლებს შორის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 მეტრიანი დისტანცია;
 • ერთი ადამიანის განთავსებისთვის საჭირო ფართობი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 2,25მ2-ს;
 • სკამის საზურგეებს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 მეტრი;
 • ერთ მაგიდასთან უნდა განთავსდეს არა უმეტეს 6 მომხმარებლისა. (გამონაკლისი სახით შესაძლებელია ოჯახის წევრებისა და 12 წლამდე მოზარდის ერთ მაგიდასთან
  განთავსება);
 • იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება 2 მეტრიანი უსაფრთხო დისტანციის დაცვა, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დროებითი დამცავი ბარიერი.

ამასთან:

 • 30 მ2-მდე საერთო სასადილო ფართში დაუშვებელია დამცავი ბარიერების გამოყენება;
 • 31 მ2-დან ზემოთ შესაძლებელია დამცავი ბარიერების გამოყენება საერთო სასადილო ფართის არაუმეტეს 50%-ში (ამ შემთხვევაში, 1 ადამიანის განთავსების ფართობი უნდა იყოს არანაკლებ 1,8მ2);
 • დახურული სივრცეები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი ვენტილაციით. (თუ ამის შესაძლებლობა არ არის უნდა გამოიყენონ ხელოვნური ვენტილაცია, გარედან შემოსული ჰაერის მომატებული კონცენტრაციით, ცირკულაციითა და გარეთ გატანით. მის გამართულ მუშაობაზე უნდა დაწესდეს საინჟინრო კონტროლი);
 • უნდა გამოიყენონ ინდივიდუალური გამასპინძლების მეთოდი;
 • უნდა უზრუნველყონ სტუმრებისთვის ბეჭდური (ერთჯერადი) მენიუს შეთავაზება;
 • ელექტრონული მენიუს შეთავაზების შეთხვევაში მენიუს დაფასთან ხელების ჰიგიენური დამუშავებისთვის განთავსებული უნდა იყოს სადეზინფექციო საშუალებები, სათანადო სავალდებულო ნიშნის მითითებით;
 • სასმელებით მომსახურების სივრცეში (ბარი), ბარმენებთან მომხმარებლების პირდაპირი კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით, სასმელით მომსახურება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალურად, მაგიდასთან მიტანის სერვისით;
 • ამ წესის მოთხოვნების საილუსტრაციოდ, სავალდებულოა მაგიდების განლაგებისა და დისტანციის მარკირება, შესაბამისი აღნიშვნებით.

ძირითადი რეკომენდაციები:

ადამიანთა თავშეყრის თავიდან აცილების მიზნით, მომხმარებელთა მიღება უნდა უზრუნველყონ წინასწარი დაჯავშნის სისტემის გამოყენებით (წინასწარი ჩაწერით მომსახურება), ხოლო იმ შემთხვევაში თუ:

 • მომსახურების იღებს ადგილზე მიტანის სერვისის წარმომადგენელი (იურიდიული პირის წარმომადგენელი), მოცდის პროცესი უნდა განხორციელდეს შენობის გარეთ, შესაბამისი უსაფრთხო დისტანციის დაცვით;
 • იმ შემთხვევაში თუ მომსახურებას იღებს ფიზიკური პირი, ნებადართულია მოცდის პროცესის განხორციელება დახურულ სივრცეში პირბადის გამოყენებით და სოციალური დისტანციის შესაბამისი ნორმების დაცვით.
 • წინასწარ უნდა განისაზღვროს სტუმართათვის ადგილი, (იატაკის მონიშვნით და დისტანციის დაცვით);
 • უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია დასაქმებულებსა და მომხმარებლებს ვირუსთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ;
 • უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დასაქმებულთა და მომხმარებელთა ყოველდღიური ვიდეოსკრინინგი ან თერმოსკრინინგი;
 • უნდა აკონტროლონ დასაქმებულთა და მომხმარებელთა რაოდენობა;
 • უნდა განათავსონ დეზობარიერი შესასვლელში, შესაბამისი სავალდებულო ნიშნის მითითებით;
 • სალაროსთან უნდა დაამონტაჟონ დამცავი გამჭვირვალე ბარიერი —მომხმარებელთან პირდაპირი კონტაქტის თავიდან არიდების მიზნით;
 • სამუშაო ადგილზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხელის პერიოდული დეზინფექციისთვის საჭირო სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარის ან ანალოგიური ეფექტის მქონე სხვა სადეზინფექციო ხსნარი;
 • უმჯობესია, უპირატესობა მიანიჭონ უნაღდო ანგარიშსწორებას.

ჰიგიენური ნორმები

ჯანდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს დაწესებულებების მეპატრონეებს ჭურჭლის ხელით რეცხვისას დაიცვან სხვადასხვა პროცედურა. კერძოდ, სამზარეულოს ჭურჭლის რეცხვა და შრობა უნდა ხორციელდებოდეს სპეციალურად გამოყოფილ ზონაში:

 • ჭურჭელი მექანიკურად უნდა გათავისუფლდეს საჭმლის ნარჩენებისგან;
 • გაირეცხოს არანაკლებ 40⁰ C ტემპერატურის წყლითა და სარეცხი საშუალებების გამოყენებით პირველ სამზარეულოს ნიჟარაში;
 • გაირეცხოს ხელმეორედ არანაკლებ 40⁰ C ტემპერატურის წყლითა და უფრო ნაკლები რაოდენობის სარეცხი საშუალების გამოყენებით მეორე სამზარეულოს ნიჟარაში;
 • გაივლოს არანაკლებ 65⁰ C ტემპერატურის ცხელი გამდინარე წყლით;
 • დაიწრიტოს და გაშრეს საწრეტზე;
 • წვრილმანი ინვენტარი – დაფები, ნიჩბები, სათქვეფები და სხვა, ცხელი წყლით გარეცხვის შემდეგ უნდა გაშრეს. სამზარეულოს ჭურჭელი ირეცხება ცხელ წყალში სარეცხი საშუალებებით. ჭურჭელი უნდა გაივლოს არანაკლებ 65⁰ C -იან ცხელ წყალში და დაიწრიტოს;
 • ხელით რეცხვისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სამგანყოფილებიანი ნიჟარები სასადილო ჭურჭლისათვის და ორგანყოფილებიანი შუშის ჭურჭლისა და სასადილო მოწყობილობებისათვის. დასაშვებია, შეზღუდული ასორტიმენტის ორგანიზაციებში სასადილო ჭურჭლისა და მოწყობილობების რეცხვა ორგანყოფილებიან სამზარეულოს ნიჟარებში;
 • ლუდის ბარებში ჭიქები და ბოკალები ირეცხება არანაკლებ 45-50⁰ C ტემპერატურის ცხელი წყლითა და სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებით;
 • სარეცხ განყოფილებებში კედელზე უნდა გაიკრას ინსტრუქცია ჭურჭლისა და ინვენტარის რეცხვის წესების შესახებ, გამოყენებული სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების კონცენტრაციების მითითებით.

მაგიდის გადასაფარებლებისა და ხელსახოცების ჰიგიენური რეჟიმის დაცვის წესი:

 • უნდა გამოიყენონ მაგიდის ერთჯერადი გადასაფარებლები, ან მაქსიმალურად შეზღუდონ მათი გამოყენება, რადგან სასადილო მაგიდების წმენდა და დეზინფექცია ყოველი მოხმარების შემდგომ უფრო მოსახერხებელი და ჰიგიენურად კეთილსაიმედოა;
 • ნახმარი ხელსახოცების შეგროვება უნდა მოხდეს სპეციალურად ამ მიზნისთვის განკუთვნილ ტომარაში ან სხვა თავდახურულ მოცულობაში.

დასუფთავება და დეზინფექცია:

 • უნდა გამკაცრდეს დასუფთავების და დეზინფექციის ზომები საერთო სივრცეებში (საპირფარეშოები, დერეფნები, დარბაზები, ლიფტები და ა. შ.). დასუფთავებისთვის დაწესდეს პერიოდული 2 საათიანი რეჟიმი;
 • დასუფთავებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ საგნებს, რომლებსაც ხშირად ეხებიან ხელით, როგორიცაა: სახელურები, ლიფტის ღილაკები, ჩამრთველები, კარის ღილაკები და ა.შ.;
 • დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პერსონალს დამატებით უნდა ჩაუტარდეს შესაბამისი ინსტრუქტაჟი;
 • ნებისმიერი დასუფთავების საშუალება (მაგ. იატაკის საწმენდი ტილო), რომელიც დამზადებულია მატერიისგან, გამოყენების შემდეგ უნდა გაირეცხოს სადეზინფექციო საშუალებებით;
 • არაფოროვან საწმენდ მასალებს უნდა გაუკეთდეს დეზინფექცია 0.5% ნატრიუმ ჰიპოქლორიტის ხსნარით ან სხვა ქლორის შემცველი ხსნარით, კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • საერთო სარგებლობის სივრცეების დალაგება/დეზინფექცია უნდა მოხდეს სველი წესით, ჯანდაცვის მინისტრის № 01-123/ო ბრძანების ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ სათანადო დანართის შესაბამისად.