დღეიდან, პირველი მაისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ქვირითობის პერიოდში აკრძალული საშუალებებით თევზჭერა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ნაცვლად, სისხლის სამართლის კოდექსით დაისჯება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცნობით, აკრძალული საშუალებებია ელექტროდენი, ელექტროშოკური აპარატი, სახლართი ბადე, ე.წ. ეკრანბადე, მოსასმელი ბადე, არასპორტულ-სამოყვარეულო თევზშწერის ბადე-იარაღები, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებები. სპორტულ-სამოყვარულო თევზჭერა დაშვებულია მთელი წლის განმავლობაში.

უკანონო თევზჭერა ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების შემთხვევაში კი დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.