საქართველოს პარლამენტმა შეტყობინების პროცედურის შესახებ ბავშვის უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატური ოქმის რატიფიკაცია მოახდინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ბავშვს მისი უფლების დარღვევის შემთხვევისას საჩივრის შეტანის უფლება აქვს. ინფორმაციას იუნისეფი ავრცელებს.

ფაკულტატური ოქმის საფუძველზე, გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი უფლებამოსილია მიიღოს შეტყობინება ბავშვის უფლებათა დარღვევის შესახებ:

  • იმ ბავშვების (ინდივიდის ან ჯგუფის) კომუნიკაციიდან, რომელთა უფლებებიც დაირღვა კონვენციის თანახმად, და ამასთანავე გამოიყენოს დროებითი ზომები და მშვიდობიანი გზით მორიგების შესაძლებლობა;
  • სახელმწიფოთაშორისი საჩივრებიდან (სახელმწიფო მხარეებს შეაქვთ საჩივრები სხვა სახელმწიფო მხარეების წინააღმდეგ);
  • საქმის შესწავლის პროცედურებიდან, რომელიც საშუალებას მისცემს ბავშვის უფლებათა კომიტეტს წამოიწყოს მძიმე და სისტემატური დარღვევების გამოძიება, მიუხედავად იმისა მიიღო თუ არა გარედან შეტყობინება ამის შესახებ.

იუნისეფის აზრით, მესამე ფაკულტატური ოქმი ხელს შეუწყობს ბავშვთა მართლმსაჯულების სისტემებში ეროვნულ დონეზე ხარვეზების აღმოჩენას და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე დამოუკიდებელი უფლებადამცველი ინსტიტუტების გაძლიერებას.

გაეროს ბავშვთა ფონდის განცხადებით, მესამე ფაკულტატური ოქმი შესაძლებელს გახდის, რომ:

  • შეიქმნას სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი მათთვის, ვისი უფლებაც დაირღვა, იმ შემთხვევებში, როდესაც ეროვნული ან რეგიონალური სასამართლო ან სხვა მექანიზმები ვერ უზრუნველყოფენ კომპენსაციას.
  • კომიტეტმა უზრუნველყოს კონვენციის კონკრეტული დებულებების ავტორიტეტული ინტერპრეტაცია და განმარტება, რათა სახელმწიფოებს მიუთითოს მისი უკეთ განხორციელების შესახებ.
  • კომიტეტმა მიუთითოს მონაწილე სახელმწიფოებს, როგორ უნდა რეაგირებდნენ უკეთ ეროვნული სისტემები ბავშვის უფლებების დარღვევაზე, ასევე როგორ გაძლიერდეს დამოუკიდებელი ეროვნული ინსტიტუტები, რომლებიც აწარმოებენ ბავშვის უფლებათა მონიტორინგს.
  • კომიტეტმა მოახერხოს გადაუდებელ შემთხვევებზე სწრაფი რეაგირება, მონაწილე სახელმწიფოს მხრიდან მომდევნო პერიოდული ანგარიშის წარდგენამდე.