კომუნიკაციების კომისიამ პრორუსული, ძალადობრივი და ჰომოფობიური ალტ-ინფოს წინააღდმდეგ ადვოკატის, ედუარდ მარიკაშვილის საჩივარი დაუშვებლად ცნო. როგორც ისინი განმარტავენ, მაუწყებლობის შესახებ კანონით საჩივარი თვითრეგულირების ორგანომ უნდა განიხილოს.

კომისიაში, ასევე, ამბობენ, რომ საჩივარში მოყვანილი მსჯელობები ცალკეული დანაშაულის გამართლების ფარგლებს სცდება და ისინი გადაცემაში ომის პროპაგანდის ნიშნებსაც ხედავენ.

"ომის პროპაგანდა თავისი არსით ისეთი დარღვევაა, რომლის გავრცელებაც მოქმედი კანონმდებლობით 24 საათის განმავლობაში სრულად იკრძალება. აქედან გამომდინარე დაუშვებელია ის მხოლოდ არასრულწლოვანებზე მავნე ზეგავლენის მომხდენ გადაცემად, ვინაიდან რომელ საათზეც არ უნდა გავრცელდეს ომის პროპაგანდის შემცველი ინფორმაცია მაუწყებლის ეთერში ის ყოველთვის წინააღმდეგობაშია მაუწყებლობის შესახებ კანონის პრინციპებთან", — ნათქვამია განცხადებაში.

მათივე განმარტებით, მაუწყებლის შესახებ კანონის 56-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ომის ნებისმიერი სახით პროპაგანდა იკრძალება. ამასთან, მე-14 მუხლით მაუწყებელი ვალდებულია ქცევის კოდექსის საფუძველზე თვითრეგულირებადი ეფექტიანი მექანიზმი შექმნას, რომელიც საჩივრების განხილვასა და რეაგირებას უზრუნველყოფს.

"მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 591 მუხლის შესაბამისად, კანონის 56-ე მუხლით გათვალისწინებულ დარღვევებზე (გარდა 56-ე მუხლის მე-4 პუნქტთან მიმართებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით (10.10.2009 N 1/3/421,422) დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევისა) რეაგირება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ამ კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში, თვითრეგულირების ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები კი ამავე მუხლის (591) მე-2 პუნქტის თანახმად არ საჩივრდება არც სასამართლოში, არც კომისიაში და არც სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში", — აღნიშნავენ ისინი.

კომუნიკაციების კომისია წერს, რომ საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივის ხელმძღვანელი, ედუარდ მარიკაშვილი არასრულწლოვანებზე მავნე ზეგავლენის მქონე ინფორმაციის გავრცელებისთვის ალტ-ინფოს სამართალდარღვევად ცნობას ითხოვდა. მათივე თქმით, საჩივრის ავტორი მიიჩნევდა, რომ სახეზეა დანაშაულებრივი ქმედებების გამართლება და კრიმინალის გაიდეალება. კომისია ამბობს, რომ ომის პროპაგანდის დაყვანა მხოლოდ არასრულწლოვანებისთვის მავნე ზეგავლენის მომხდენ პროგრამამდე, მაუწყებლობის შესახებ კანონის 56-ე მუხლის არსთან და პრინციპებთან მოვა წინააღმდეგობაში.