შეავსეთ ჩვენი ტესტი და შეამოწმოთ, რამდენად კარგად იცნობთ საქართველოს კონსტიტუციას.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს კონსტიტუციას?

ტესტის დაწყება

1 / 10 კონსტიტუციის მიხედვით, საქართველოს სახელმწიფოს სახელწოდებაა:

Simfalex / Shutterstock

2 / 10 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შესაბამისი პირობების შექმნისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ფორმირების შემდეგ საქართველოს ექნება:

posztos / Shutterstock

3 / 10 ვის აქვს უფლება, მიითვისოს ან უკანონოდ მოიპოვოს ხელისუფლება?

Tyler McKay / Shutterstock

4 / 10 კონსტიტუციის მიხედვით, ადამიანის წამება

Rommel Canlas / Shutterstock

5 / 10 კონსტიტუციით, სახელმწიფო ხელს უწყობს:

6 / 10 გარემოს მდგომარეობის შესახებ სრული და ობიექტური ინფორმაციის მიღების უფლება აქვს:

giSpate / Shutterstock

7 / 10 თანამდებობაზე ყოფნისას, საქართველოს პრეზიდენტის დაპატიმრება

mikha AF / Shutterstock

8 / 10 სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს:

Evlakhov Valeriy / Shutterstock

9 / 10 ფულის გამოშვების უფლება აქვს:

Watchara Ritjan

10 / 10 მოქმედ კონსტიტუციას ხელს აწერს:

იტვირთება...
ერთი წუთით...