12 აპრილიდან საქართველოს მოქალაქეების ისრაელში ლეგალურ დასაქმებაზე რეგისტრაცია დაიწყო. რეგისტრაცია შესაძლებელია მთელი წლის განმავლობაში პორტალზე: http://workabroad.moh.gov.ge/.

საქართველოს მოქალაქეები ისრაელის სახელმწიფოში ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში დამხმარე მუშაკის პოზიციაზე დასაქმებას შეძლებენ.

დასაქმების ხანგრძლივობა: 1 წელი (ისრაელში ჩასული დასაქმებული მიიღებს ერთწლიან ვიზას, რომლის მოქმედების ვადის გაგრძელება შესაძლებელია ყოველწლიურად, მაქსიმუმ 5 წლის განმავლობაში). *კანდიდატს უნდა ესმოდეს და ეთანხმებოდეს, რომ აუცილებლად უნდა დატოვოს ისრაელი სამუშაო ვიზის ვადის გასვლის შემდეგ. ასევე აცნობიერებდეს, რომ იგი ვერ შეძლებს მომავალში ისრაელში მუშაობას.

სამუშაო ადგილების კვოტა: 2021 წლის განმავლობაში, დაგეგმილია 1 000 საქართველოს მოქალაქის დასაქმება ისრაელში. დამხმარე მუშაკები ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პაციენტებისათვის განკუთვნილ სამკურნალო დაწესებულებებში დასაქმდებიან. მათ ევალებათ ხანდაზმულების/შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტების მოვლა.

დამხმარე მუშაკის ფუნქცია-მოვალეობები:

 • პაციენტის მოვლა და გადაადგილებაში დახმარება;
 • პაციენტის ჰიგიენაზე ზრუნვა (მათ შორის, დაბანა, მოწესრიგება, თეთრეულის გამოცვლა);
 • პაციენტის კვება/კვებაში დახმარება;
 • პაციენტთან კომუნიკაცია;
 • პალატის სისუფთავის დაცვა;
 • ექთნის ზედამხედველობისა და მითითებების შესაბამისად პაციენტებისათვის საჭირო სხვა დახმარების გაწევა.

სამუშაო დრო: დასაქმება გულისხმობს მუშაობას სრული განაკვეთით — კვირაში 6 სამუშაო დღე, 42 საათი კვირაში. შესაძლებელია ზეგანაკვეთური მუშაობა (კვირაში დამატებით 16 საათი ან მეტი), რომელიც ანაზღაურდება გაზრდილი ტარიფით.

დასაქმების მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • განათლება: მინიმუმ საშუალო სკოლა დამთავრებული; უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული "სახლის პირობებში გასაწევი სამედიცინო დახმარება/მოვლის" ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი დიპლომი/სერტიფიკატი, ან ექთნის/ექთნის თანაშემწის დიპლომი; ინგლისური და/ან რუსული ენის საკომუნიკაციო დონეზე ფლობა.
 • უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;
 • ასაკი: 25-დან 45 წლამდე;
 • ფიზიკურად და ფსიქიკურად ჯანმრთელი;
 • ნასამართლეობის არმქონე;
 • ისრაელში მუშაობის ისტორიის არმქონე;
 • არასდროს უცხოვრია ისრაელში უნებართვოდ;
 • არ უნდა ჰყავდეს მშობლები, მეუღლე, შვილები, რომლებიც მუშაობენ ან ცხოვრობენ ისრაელში;
 • კანდიდატმა უნდა განაცხადოს თანხმობა რომ ისრაელში შესვლამდე გაიაროს COVID-19-ის ტესტი საქართველოში;
 • კანდიდატი თანახმა უნდა იყოს ისრაელში ჩასვლის შემდეგ COVID-19-ის და სხვა ვაქცინაციაზე, რომელიც აუცილებელია ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებაში სამუშაოდ ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. (აღნიშნული მოიცავს COVID-19 ვაქცინაციის 2 დოზის ჩატარებას, 3 კვირის შუალედით).

შერჩევის და დასაქმების პროცედურები:

ისრაელში დამხმარე მუშაკად დასაქმების მსურველი კანდიდატების შერჩევა მოიცავს შემდეგ პროცედურებს:

 • ონლაინ რეგისტრაცია პორტალზე: workabroad.moh.gov.ge;
 • მონაცემების გადამოწმება და კანდიდატთა პირველადი შერჩევა;
 • გასაუბრება (*გასაუბრებისას მოხდება რუსული/ინგლისური ენის ცოდნის დონის შეფასება);
 • წარმოდგენილი დოკუმენტების ნამდვილობის დადგენა;
 • შერჩეული კანდიდატების მიერ სამედიცინო შემოწმების გავლა და ნასამართლეობის ცნობის წარმოდგენა (*სამედიცინო შემოწმების ჩატარებას ზედამხედველობას გაუწევს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო);
 • ისრაელის მოსახლეობისა და საემიგრაციო სამსახურის მიერ კანდიდატების საბოლოო შერჩევა;
 • შერჩეულ კანდიდატებთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება.

შერჩეული კანდიდატის მიერ გამგზავრებამდე გასაწევი ხარჯები:

 • საქართველოს მოქალაქის პასპორტის აღების ღირებულება (მოქმედი ბიომეტრიული პასპორტის არ ქონის შემთხვევაში);
 • ისრაელში გამგზავრების ბილეთის საფასური;
 • სამედიცინო გამოკვლევის საფასური;
 • COVID-19-ზე PCR ტესტის საფასური.

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ხარჯებისა, ისრაელში დასაქმებასთან დაკავშირებით, შერჩევისა და დასაქმების არც ერთ ეტაპზე, განმცხადებელი არ გადაიხდის არანაირ საფასურს.

შრომის ანაზღაურება: კვირაში 42-საათიანი სამუშაო გრაფიკით მუშაობის შემთხვევაში თვეში დარიცხული ხელფასი შეადგენს სულ მცირე 5 300 შეკელს (2021 წლის 11 აპრილის კურსის შესაბამისად, 1 610 აშშ დოლარის ექვივალენტი), ხოლო კვირაში 58-საათიანი სამუშაო გრაფიკით მუშაობის შემთხვევაში — 8 023 შეკელი (დაახ. 2 440 აშშ დოლარი თვეში).

ხელფასის დაბეგვრა

 • საშემოსავლო გადასახადი: დარიცხული ხელფასი 6 330 შეკელამდე — იბეგრება 10%-ით, ხოლო 6 631-დან 9 080-მდე — 14%-ით;
 • სოციალური დაზღვევის გადასახადი: ხელფასის 0,04%, თუ დარიცხული ხელფასის ოდენობა არ აღემატება 6 330 შეკელს, ხოლო თუ დარიცხული თვიური ხელფასი 6 330 შეკელზე მეტია, გადასახადის განაკვეთია 0,87 % ყოველ დამატებითი შეკელზე;
 • სამედიცინო დაზღვევა: 125 შეკელი;
 • საცხოვრებლის ხარჯი: 264-დან 485 შეკელამდე;
 • კომუნალური გადასახადი: დაახლოებით 93 შეკელი.

*აღნიშნული გადასახადებისა და გადასახდელების გადახდის შემდეგ ე.წ. „ხელზე ასაღები“ ხელფასი თვეში იქნება სულ ცოტა 1 100 აშშ დოლარი (კვირაში 42 საათის მუშაობის შემთხვევაში), ან 1 800 აშშ დოლარი (კვირაში 58 საათის მუშაობის შემთხვევაში).

გარდა ამისა, დამსაქმებელი მიგრანტი მუშაკის სადეპოზიტო ფონდში ყოველთვიურად რიცხავს დარიცხული ხელფასის სულ მცირე 12,5%-ს, რომელიც საქართველოში გამომგზავრების დროს უბრუნდება დასაქმებულს შესაბამისი გადასახდელის (15%) გამოკლებით. სადეპოზიტო თანხა დაახლოებით 2-3 ათასი აშშ დოლარის ექვივალენტია და დამოკიდებულია დარიცხული ხელფასის ოდენობაზე. სრული ერთწლიანი დასაქმების შემდეგ მუშაკს აქვს ასევე ერთჯერადი წლიური პრემიის მიღების უფლებაც.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს https://www.facebook.com/worknet.gov.ge ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის ცხელ ხაზს — 1505.