თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სამივე კატეგორიის — სისხლის, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ასამდე საქმეზე განხილვა გადაიდო და აღნიშნული რაოდენობა, შესაძლოა, კიდევ უფრო გაიზარდოს.

"ეს არის აუცილებელი ღონისძიება, რათა არ მოხდეს სხვადასხვა მოსამართლესთან ერთდროულად მრავალ საქმეზე დანიშნული დისტაციური პროცესებით ტექნიკურ-სისტემური კოლაფსი და თბილისის საქალაქო სასამართლომ უზრუნველყოს ამ რეკომენდაციის სრულყოფილად შესრულება, მართლმსაჯულების ეფექტიანად, მათ შორის — ტექნიკური თვალსაზრისით დაუბრკოლებლად განხორციელება ყველა კატეგორიის საქმეზე", — აცხადებენ საქალაქო სასამართლოში.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საჭომ 1 დეკემბერის სხდომაზე მიიღო რეკომენდაციები, კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სასამართლო სისტემაში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

"მითითებული რეკომენდაციის 1-ლი პუნქტის ა და გ ქვეპუნქტების თანახმად, საერთო სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ წარმოებაში არსებულ საქმეთა (გარდა შემჭიდროვებულ ვადებში განსახილველი საქმეებისა) განხილვის გადადება საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი საქმეთა განხილვის ვადების გათვალისწინებით, ასევე - პროცესის მონაწილეთა სასამართლო განხილვაში მონაწილეობა დისტანციურად, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. გარდა ამისა, რეკომენდაციების მე-2 პუნქტის თანახმად, საჭიროების შემთხვევაში, საგამონაკლისო წესით მოსამართლეს უფლება მიეცა - საქმის განხილვა განახორციელოს თავისი ადგილსამყოფელიდან დისტანციურად, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით", — აცხადებს სასამართლო.

სასამართლოს განცხადებით, დისტანციურად გასამართი პროცესების რაოდენობა საქმეებზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება, ასევე, გაიზრდება თითიოეულ საქმეში დისტანციურად ჩართული პირების რაოდენობაც, ამ ვითარებამ კი დღის წესრიგში პროცესების დისტანციურად, შეუფერხებელი წარმართვისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გადამზადების საკითხი დააყენა, რაც გარკვეულ რესურსებსა და დროს მოითხოვს.