9 ივლისს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში ხელი მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც 7 უმაღლესი სასწავლებელი მიიღებს დაფინანსებას საქართველოს საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების სხვადასხვა აქტივობების განსახორციელებლად.

პროგრამის პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლები არიან:

  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
  • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

USAID საბაზისო განათლების პროგრამა ხელს შეუწყობს უნივერსტეტების ჩართულობას ზოგადი განათლების სისტემაში. გაიზრდება მათი, როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრების, შესაძლებლობები საჯარო სკოლების მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორებისთვის მოსწავლეზე ორიენტირებული პროფესიული განვითარების აქტივობების პირისპირ და ონლაინ მიწოდების გზით.

ფოტო: ილიას უნივერსიტეტი

USAID საბაზისო განათლების პროგრამა, საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, მიზნად ისახავს მდგრადი, ინკლუზიური და მოსწავლეზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო რეფორმების განხორციელებას. პროგრამა გეგმავს თანამედროვე სასწავლო მეთოდების შემოღებას და ინტერაქტიული სასწავლო პროგრამების დანერგვას, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა წიგნიერების, მათემატიკური აზროვნების, ამოცანის ამოხსნის და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას. ამასთანავე სკოლებში დაინერგება ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა საჭიროებების შესაბამისი სწავლების მეთოდები.