საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მოსახლეობის 51,4 პროცენტს კანალიზაცია არ აქვს. წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა, რომელიც 2018 წელს მოიცავს, საქსტატმა პირველ ივლისს გამოაქვეყნა.

ამავე კვლევაში ნათქვამია, რომ 2018 წელს კანალიზაციის ქსელზე მიერთებული მოსახლეობის რიცხოვნობა წინა წელთან შედარებით 1,4 პროცენტით გაიზარდა და 1,81 მილიონი (48.6%) შეადგინა, ხოლო ჩამდინარე წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე მიერთებული მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა 0,6 პროცენტით და 1,34 მილიონს (36,0%) მიაღწია.

ფოტო: საქსტატი

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2018 წელს საქართველოში წყალმომარაგებით საქმიანობას ახორციელებდა 22 საწარმო, რომელთა მიერ შინამეურნეობებისთვის მიწოდებული წყლის მოცულობამ 221,9 მილიონი მ³ შეადგინა, რაც 0,7 პროცენტით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის რიცხოვნობამ შეადგინა 2,45 მილიონი (65,8 %), რაც 0,2 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს.