ჯანდაცვის სამინისტრომ სავაჭრო მოლებისა და სავაჭრო ცენტრებისთვის რეკომენდაციები შეიმუშავა. დოკუმენტის თანახმად, სავაჭრო ცენტრის სივრცეში განთავსებული ფართით მოსარგებლეებს რიგი ვალდებულებები ექნებათ:

 • ტანსაცმლის გამოსაცვლელი ოთახები უნდა დამუშავდეს სადეზინფექციო ხსნარით 2 საათიანი ინტერვალებით. სამუშაო დღის ბოლო უნდა ჩატარდეს მისი სრული დეზინფექცია;
 • სამუშაო სივრცის მუდმივი ვენტილაცია უნდა ხდებოდეს;
 • დასაქმებულებმა/ ვიზიტორებმა უნდა გამოიყენონ ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერები, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი;
 • ანგარიშსწორებისთვის უპირატესობა უნდა მიენიჭოს უნაღდო გადახდას;
 • სივრცეში 5მ² ფართზე 1 ადამიანი დაიშვება;
 • სამუშაო მაგიდებზე, იქ სადაც დასაქმებულს უწევს კონტაქტი ვიზიტორთან, დროებით უნდა დამონტაჟდეს გამჭვირვალე დამცავი ბარიერი;
 • სავაჭრო კუნძულები ოთხივე მხრიდან უნდა აღიჭურვოს გამჭვირვალე დამცავი ბარიერით;
 • საჭიროების შემთხვევაში, დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეთ აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (ხელთათმანები, ნიღაბი, დამცავი ფარი);
 • ავეჯი ისე უნდა განლაგდეს, რომ დაცული იყოს უსაფრთხო დისტანცია;
 • იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხერხდება უსაფრთხო დისტანციის დაცვა დასაქმებულებს შორის (დახლების შემთხვევაში), გამოიყენონ გამყოფი ტიხრები (ბარიერები);
 • საკუთარი სივრცის შესასვლელში/სამუშაო ადგილზე ხელის სადეზინფექციო 70% ალკოჰოლის შემცველი ხსნარები უნდა განთავსდეს;
 • უნდა გაკონტროლდეს ვიზიტორთა ნაკადი, უსაფრთხო დისტანციის დასაცავად.