27 აპრილამდე ქვეყანაში მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება იკრძალება. აღნიშნული შეზღუდვა არ შეეხებათ გამონაკლის შემთხვევებს, მათ შორის მათ, ვისაც საავადმყოფოში გეგმიური სამედიცინო მომსახურება(დიალიზი, ქიმიო/ჰორმონოთერაპია, მშობიარობა და ა.შ) სჭირდება.

ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მომსახურების მისაღებად კლინიკა გასცემს ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებულ ცნობას. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ მონაცემებს:

 • პაციენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი;
 • ვიზიტის დრო და თარიღი;
 • გადასაადგილებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაცემები (მარკა, მოდელი და სახელმწიფო ნომერი);
 • საჭიროების შემთხვევაში მძღოლის და თანმხლები პირის მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი).

კლინიკიდან პაციენტის გაწერისას:

 • კლინიკა პაციენტზე გასცემს ფორმა N IV-100/ა;
 • ამავდროულად იწერება ცნობა კლინიკის ბლანკზე, ბეჭდით დამოწმებული და ხელმძღვანელის ხელმოწერით, რომ ეს პაციენტი გაეწერება კლინიკიდან (დროის მითითებით), მის საცხოვრებელ მისამართზე (მისამართის მითითებით);
 • გადასაადგილებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაცემები (მარკა, მოდელი და სახელმწიფო ნომერი);
 • საჭიროების შემთხვევაში მძღოლის და თანმხლები პირის მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი);
 • ეს ცნობა უნდა გადაეგზავნოს (დასკანერებული ვერსია ელ. ფოსტაზე) იმ პირს რომელიც განახორციელებს გაწერილი პაციენტის ტრანსპორტირებას. ამ პირმა ცნობა ამობეჭდილი/მატერიალური ან ელექტრონული სახით (ტელეფონზე) უნდა იქონიოს თან, ამავდროულად პაციენტს თან უნდა ჰქონდეს ფორმა N IV-100/ა, რომელსაც დასტურად წარუდგენს პოლიციას.

მწოლიარე პაციენტების ოჯახის მიერ საკვებით ან პირადი ნივთებით უზრუნველყოფის საჭიროების შემთხვევაში: კლინიკა საკუთარ ბლანკზე, ბეჭდით და ხელმძღვანელის ხელმოწერით დამოწმებულ ცნობას გასცემს, რომელიც მოიცავს შემდეგ მონაცემს:

 • გადაადგილების მიზნობრიობა (გადააქვს საკვები/პირადი ნივთები კონკრეტული პაციენტისთვის);
 • გადაადგილების ტრაექტორია საცხოვრებელი მისამართი და კლინიკის მისამართი
 • გადაადგილების დრო და თარიღი;
 • პაციენტის ახლობელი/ნათესავი პირის (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი);
 • გადასაადგილებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაცემები (მარკა, მოდელი და სახელმწიფო ნომერი);
 • საჭიროების შემთხვევაში მძღოლის მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი;

აღნიშნული ცნობა ეგზავნება საკვების/პირადი ნივთების გადამტან პირს ელ.ფოსტის მისამართზე, რომელიც ბეჭდავს ამ ცნობას და ხელთ აქვს მატერიალურად, ან წარუდგენს პოლიციას ტელეფონით ელექტრონულ ფორმატში. კლინიკაში საკვების/პირადი ნივთების მიტანის შემდეგ, კლინიკა საკვების გადამტან პირს წერილობით და ბეჭდით უდასტურებს, რომ ამა და ამ დროს მიიღო საკვები პროდუქტი. თუ გადამტან პირს არ აქვს ამობეჭდილი ცნობა და მხოლოდ ელექტრონული ვერსია აქვს ტელეფონზე, კლინიკა უბეჭდავს ამავე ცნობას და უდასტურებს ამ ცნობაზევე მინაწერით და ბეჭდის დარტყმით, ან გასცემს ახალ ბეჭდით დადასტურებულ, ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილ ცნობას, რომ ამ პირმა ამა და ამ დროს ნამდვილად მიიტნა საკვები/პირადი ნივთები.