მოკლედ: სახალხო დამცველის აპარატის მიხედვით, თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებულ კულტურის 30 და სპორტის 2 დაწესებულებებში დასაქმებული პედაგოგებისა და მწვრთნელების შრომითი უფლებები ირღვევა.

 • ჯამში 918 თანამშრომელს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანაზღაურებადი შვებულებით არ უსარგებლია, რადგან მათთან მერია ხელშეკრულებას ყოველ წელს 10 თვის ვადით აფორმებს.
 • სპორტულ დაწესებულებებში დასაქმებულების ანაზღაურება ბენეფიციარებზეა დამოკიდებული და არაანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობენ იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულება არ ფუნქციონირებს.

2024 წლის 19 თებერვალს, ომბუდსმენმა თბილისის მერიას მიმართა წინადადებით, შეცვალოს თანამშრომლებთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობა, რომელიც ამჟამად, 1 წელზე ნაკლებია და "შრომითი ხელშეკრულებები შესაბამისობაში მოიყვანოს შრომის კოდექსთან".

დეტალები: აპარატის მიხედვით, 2023 წელს მათ მიმართა ერთ-ერთი ხელოვნების სკოლის პედაგოგმა, რომლის თქმითაც, მიუხედავად იმისა, რომ 20 წელზე მეტია მუშაობს კონკრეტულ დაწესებულებაში, ის წლების განმავლობაში ვერ სარგებლობდა ანაზღაურებადი შვებულების უფლებით.

 • ომბუდსმენმა მერიიდან გამოითხოვა კულტურისა და სპორტის ობიექტებში დასაქმებული პედაგოგების რაოდენობა, მათ შორის, გენდერის ჭრილში და თანამშრომელთა დასაქმების ხანგრძლივობა.
 • ასევე, იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, რომლებმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ანაზღაურებადი შვებულებით ისარგებლეს.
 • დასაქმებულთა რაოდენობა, რომლებმაც ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებით ისარგებლეს.

ომბუდსმენის შეფასებით: კულტურის და სპორტის ობიექტების თანამშრომლებთან საშუალოდ, 15 წელია, რაც ყოველ წელს, 10-თვიანი შრომითი ხელშეკრულება იდება.

 • ვინაიდან თანამშრომლების სამუშაო ძირითადი ფუნქციების შესრულებაა, "აპარატის მიიჩნევს, რომ არ არსებობს ის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები, რაც განსახილველ შემთხვევაში პედაგოგებთან/მწვრთნელებთან 1 წელზე ნაკლები ვადით შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას გაამართლებდა".
 • ომბუდსმენის შეფასებით, დასაქმებულებს ეზღუდებათ უფლება შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილი და დაცული იყვნენ დაუსაბუთებელი და უკანონო გათავისუფლებისგან, ვინაიდან 10 თვის ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულება დამსაქმებელს აძლევს შესაძლებლობას, მხოლოდ ხელშეკრულების ვადის გასვლის საფუძვლით, შეწყვიტოს დასაქმებულთან შრომითი ურთიერთობა.

რას ამბობს კანონი: საქართველოს შრომის კოდექსის მე-12 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 1 წელზე ნაკლები ვადით შრომითი ხელშეკრულების დადება დასაშვებია თუ:

 • შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო ან შესასრულებელია სეზონური სამუშაო;
 • სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება ან ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სამუშაოზე დროებით არმყოფი დასაქმებულის ჩანაცვლება;
 • შრომითი ხელშეკრულება ითვალისწინებს "დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას;
 • არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების განსაზღვრული ვადით დადებას.