შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, იარაღის მესაკუთრეები მომსახურების სააგენტოში დროებითი მოწმობის მიღებას შეძლებენ, რომლის საფუძველზეც უფლება ექნებათ, იარაღი ტირში ან სასროლეთში გადაიტანონ და შენახვის ადგილზე დააბრუნონ, არაუმეტეს კვირაში ერთხელ.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ამ დრომდე, მოქმედი კანონმდებლობით ტირში ან სასროლეთში იარაღის გადატანა დაშვებული არ იყო.

  • დროებითი მოწმობის გარეშე იარაღის გადატანა ან გადატანის სხვა წესების დარღვევა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.

დეტალები: იარაღის დროებითი მოწმობით შესაძლებელი იქნება შენახვის უფლებით რეგისტრირებული არაუმეტეს ხუთი იარაღის გადატანა.

  • ხოლო ტირის ან სასროლეთის მფლობელის თანხმობის შემთხვევაში − გადასატანი იარაღისთვის განკუთვნილი ვაზნების (ერთ იარაღზე არაუმეტეს 50 ვაზნა) გადატანა.
  • იარაღის გადატანისას პირმა თან უნდა იქონიოს იარაღის დროებით მოწმობა და იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა.
  • იარაღის დროებითი მოწმობის მისაღებად მესაკუთრემ წერილობითი მოთხოვნით უნდა მიმართოს მომსახურების სააგენტოს.

ფასები: ტირში ან სასროლეთში იარაღის გადატანის მიზნით, იარაღის დროებითი მოწმობის საფასური წარმოადგენს ერთ ერთეულ იარაღზე — 30 ლარს.

  • ერთდროულად ორ ერთეულ იარაღზე — 50 ლარს;
  • ერთდროულად ორ ერთეულზე მეტ იარაღზე — 100 ლარს.

მომსახურების სააგენტო 3 სამუშაო დღის ვადაში გასცემს იარაღის დროებით მოწმობას, რომელშიც მითითებულია იარაღის ტირში ან სასროლეთში გადატანის და შენახვის ადგილზე დაბრუნების დროები.

  • ტირში ან სასროლეთში ვიზიტის დასრულების შემდეგ, ტირის ან სასროლეთის მესაკუთრე იარაღის დროებით მოწმობაში უთითებს ვიზიტის დასრულების დროს.
  • იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია, არაუგვიანეს მოწმობით განსაზღვრული დროისა, იარაღი და გამოუყენებელი ვაზნები დააბრუნოს შენახვის ადგილზე.
  • უწყების თქით, მომსახურების სააგენტო მუშაობს ელექტრონული პროგრამის შემუშავებაზე, რომლითაც შესაძლებელი გახდება იარაღის დროებითი მოწმობის ელექტრონულად გაცემა და იარაღის გადატანის ეფექტიანი მონიტორინგი.

არქივიდან: უკვე ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება —
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლიცენზიისა და ნებართვების გაცემის წესისა და დამატებითი სანებართვო პირობების დადგენის შესახებ

  • როგორც უწყებაში ამბობენ, ამ ცვლილებებით, მნიშვნელოვნად გამარტივდა ღია ტიპის ტირების, სასროლეთისა და სასროლო-სანადირო სტენდის ფუნქციონირების მიზნით შესაბამისი ნებართვის მიღების პირობები და პროცედურა.