საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) მიერ ჩატარებული ახალი კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის 38% ფიქრობს, რომ მომავალი არჩევნები არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. აქედან 13%-ის პასუხი უეჭველად არასამართლიანი და არათავისუფალი იქნება. 9%-ის აზრით, შესაძლოა, თავისუფალი და სამართლიანი იყოს, 14%-ს კი ეჭვი არ ეპარება, რომ არჩევნები სტანდარტების დაცვით ჩატრადება. 38%-ს კი ამ კითხვაზე პასუხი არა აქვს.

არჩევნებში სტანდარტების დაცვის მოლოდინი რეგიონების მიხედვით ასე ნაწილდება:

თბილისი — 12% ფიქრობს, რომ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი; 17%-ის აზრით, არ იქნება; 35% მიიჩნევს, რომ შესაძლოა, იყოს სტანდარტებით ჩატარებული და 29%-ის აზრით, შესაძლოა, არ იყოს; 7% კი არ იცის, ან პასუხი არა აქვს.

აჭარა — 28%-ის აზრით, იქნება და 3%-ის აზრით არ იქნება სტანდარტებით ჩატარებული; 45% ფიქრობს, რომ შესაძლოა, იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და 10%-ის აზრით, შესაძლოა, არ იყოს; 3%-მა კი არ იცის, ან პასუხი არა აქვს.

არჩევნების სტანდარტების დაცვით ჩატარების მოლოდინი პარტიების მხარდაჭერის მიხედვით ასე ნაწილდება:

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ, 2021 წლის 15-30 ივნისის პერიოდში. მონაცემები შეგროვდა სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1 500 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2,5 პროცენტს, გამოპასუხების მაჩვენებელი — 74 პროცენტი.