პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. პაკეტში სამი კანონპროექტი შედის, რომელთაგან ერთს 92-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ორს კი 91-მა. მხარდამჭერებს შორის არიან ოპოზიციის დეპუტატებიც.

კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ცვლილებების შედეგად, აღმოიფხვრება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გამოვლენილი ცალკეული ხარვეზები, დაიხვეწება საარჩევნო კანონმდებლობა, უზრუნველყოფილ იქნება დემოკრატიული პროცესების ჯეროვანი და სტაბილური განვითარება.

"შედეგად, კიდევ უფრო გაიზრდება არჩევნების მიმართ სანდოობა და შესრულდება პარტიებს შორის მემორანდუმით განსაზღვრული ვალდებულებები", — წერია განმარტებით ბარათში.

კანონპროექტი ითვალისწინებს:

 • ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობის და გადაწყვეტილებების მიღების წესის
  ცვლილებას;
 • ცესკოს წევრთა რაოდენობის, შემადგენლობის და მათი არჩევის წესის ცვლილებას;
 • პარტიების მიერ ცესკოს წევრების დანიშვნისა და მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის წესის ცვლილებას;
 • ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის ახალ წესს;
 • საოლქო საარჩევნო კომისიის შექმნის, კომისიის წევრთა და ხელმძღვანელ პირთა დანიშვნის/არჩევის წესის ცვლილებას;
 • საოლქო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებათა დაზუსტებას;
 • საუბნო საარჩევნო კომისიის შექმნის წესში, კომისიის წევრთა და ხელმძღვანელ პირთა არჩევისა/დანიშვნისა და უფლებამოსილებების ცვლილებებს;
 • წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა წრის შეზღუდვას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ამკრძალავ ახალ წესს და კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხების აკრძალვას;
 • კენჭისყრის და არჩევნების შედეგების შეჯამების წესების და ვადების ცვლილებებს;
 • კანონით განსაზღვრული გასაჩივრების ვადებისა და წესის ცვლილებას;
 • მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შემადგენლობის განსაზღვრის ახალ წესს;
 • პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნების შედეგების გამოთვლის წესების ცვლილებას;
 • არჩევნებში გარკვეულ მოქმედებათა ელექტრონული საშუალებებით განხორციელების შესაძლებლობებს.

კანონპროექტის ინიციატორები შალვა პაპუაშვილი, ლევან იოსელიანი, ალეკო ელისაშვილი, ფრიდონ ინჯია, კახაბერ კუჭავა, ნიკოლოზ სამხარაძე, ავთანდილ ენუქიძე, ანრი ოხანაშვილი, დავით მათიკაშვილი, მამუკა მდინარაძე და ირაკლი ჩიქოვანი არიან. ცვლილებები ქართულ ოცნებასა და პარტია მოქალაქეებს შორის დაწყებული დიალოგის ნაწილია, რომლის შედეგადაც მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის სიით შესულმა დეპუტატებმაც, ევროპელმა სოციალისტებმა.

კანონპროექტის ავტორების განცხადებით, ცვლილებების მიზანია საქართველოს საარჩევნო კოდექსში აისახოს ნორმები, რომლებითაც აღმოიფხვრება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გამოვლენილი ცალკეული ხარვეზები, ასევე, ეუთო/ოდირის რეკომენდაციები საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესების საკითხებზე და უპასუხოს პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის სულისკვეთებას.

განმარტებით ბარათში, ასევე, წერია, რომ კანონპროექტის მიღების შედეგად, შესაძლოა, გაიზარდოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი, რადგან კანონპროექტით იცვლება ჯარიმა გარკვეული სამართალდარღვევების ჩადენისთვის.

"ამ სამართალდარღვევების ჩადენა გამოიწვევს პასუხისმგებლობის დაკისრებას ჯარიმის სახით, ხოლო გადახდილი თანხა მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამ კუთხით სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე გავლენის ოდენობა დამოკიდებულია, თუ რამდენი პირი დაჯარიმდება აღნიშნულ სამართალდარღვევათა ჩადენის გამო. აღნიშნული სამართალდარღვევების ჩადენისთვის განსაზღვრული ჯარიმების ოდენობაა 2000 ლარი", — წერია დოკუმენტში.

ამასთან, კანონპროექტის მიღება გამოიწვევს ხარჯებს სახელმწიფო ბიუჯეტში იმ ოდენობით, რაც საჭიროა სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფისთვის, მათ შორის, ცესკოს მიერ გარკვეული ქმედებების ელექტრონულად განხორციელებისთვის, ასევე, შრომის ანაზღაურებისა და სხვა ხარჯების დასაფარად.

განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ამ ხარჯების ოდენობა დამოკიდებულია იმ გარემოებებზე, თუ რა რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების შეძენა და რა რაოდენობის ადამიანური რესურსი იქნება საჭირო კანონპროექტით გათვალისწინებული საკითხების უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, მითითებულია, რომ საარჩევნო ბიულეტენების ერთი ელექტრონული მთვლელის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 1 500-2 500 დოლარის ექვივალენტია ლარში. განმარტებით ბარათში წერია ისიც, რომ ამ ეტაპზე დაგეგმილია 400 მთვლელის ერთჯერადად შესყიდვა.

ამასთან, დოკუმენტში საუბარია სხვა ხარჯებზეც, კერძოდ, ამომრჩევლის ერთი ელექტრონული რეგისტრატორის საბაზრო ღირებულებად მითითებულია 300-600 დოლარის ექვივალენტი ლარში და ამ ეტაპზე დაგეგმილია 6 000 ასეთი რეგისტრატორის ერთჯერადად შესყიდვა.

გარდა ამისა, საარჩევნო კომისიების წევრების რაოდენობის გაზრდის გამო, კანონპროექტის მიღების შედეგად მოსალოდნელია დამატებითი ხარჯების გამოყოფა მათი შრომის ანაზღაურების კუთხით. კერძოდ, განმარტებით ბარათში წერია, რომ ერთი საარჩევნო წლის ფარგლებში დაიხარჯება:

 • ცესკოს წევრების შრომის ანაზღაურებისათვის ჯამში 181 267 ლარი;
 • საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრების შრომის ანაზღაურებისათვის ჯამში 1 872 000 ლარი;
 • სარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების დაფინანსებისათვის ჯამში 396 875 ლარი;

ამავდროულად, მოსალოდნელია საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შრომის ანაზღაურების ოდენობის შემცირება ჯამში 2 282 560 ლარით, ერთი საარჩევნო წლის ფარგლებში.