საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სკოლებისთვის სამაგიდო თამაშებს შეისყიდის. შესაბამისი სამი ტენდერი სამინისტრომ 23 აგვისტოს გამოცხადა და მათი სავარაუდო ღირებულება საერთო ჯამში 90 ათას ლარამდეა. ინფორმაცია თავდაპირველად edu.aris.ge-მ გაავრცელა. სამივე ტენდერს საერთო აღწერილობა აქვთ - თამაში უნდა იყოს აზარტული და საინტერესო.

ასაკობრივი ჯგუფი / სწავლების საფეხური: საბაზო/საშუალო:

სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, თამაში ხელს უნდა უწყობდეს ზოგადი წიგნიერების, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას. სამინისტროს მოთხოვნით, თამაშის კომპლექტი უნდა შედგებოდეს აფორიზმების/ანდაზის/გამონათქვამის ბარათებისგან, კამათლისაგან, ლოტოსთვის სიტყვების პატარა ბარათებისგან და მოსანიშნი ფერადი ბარათებისთვის, თამაშის ინსტრუქციისგან.

"თამაშის აღწერილობა: თამაში იწყება ბარათების დარიგებით, რომელზეც ანდაზა ან აფორიზმი იქნება მითითებული, მოსწავლეებს შეეძლებათ როგორც ლოტოს ასევე, ასოციაციობანას პრინციპით თამაში."

ასაკობრივი ჯგუფი / სწავლების საფეხური: I-IV კლასები

ტენდერის მიხედვით, თამაშმა ხელი უნდა შეუწოს მსჯელობა-არგუმენტირების, ანალიზის, დაკვირვება-აღწერის, კლასიფიცირების უნარების განვითარებას. მისი მეშვეობით ბავშვმა უნდა შეიძინოს სასარგებლო ინფორმაცია ბუნებისმეტყველების მიმართულებით:

"თამაში იწყება ბარათების დარიგებით რომელსაც ყველა მონაწილე ხედავს გარდა ბარათის მფლობელისა. თამაშს იწყებს პირველი წყვილი, პარტნიორმა, ისევე როგორც ყველა დანარჩენმა, იცის (უნდა ახსოვდეს ერთი შეხედვით) რა შეხვდა მის პარტნიორს და ცდილობს წითელი კოჭები სწორად განათავსოს საინფორმაციო დაფაზე და ასე მიანიშნოს. მოთამაშე ფიქრობს, ამბობს პასუხს და აბრუნებს ბარათს. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში გუნდი იმატებს ორ ფირფიტას."

ასაკობრივი ჯგუფი / სწავლების საფეხური: II-VI კლასები

სამინისტრო ითხოვს ისეთ თამაშს, რომელიც ბავშვებს დაეხმარება მორფოლოგიურ საკითხებში ვარჯიშში, ზეპირი თვლის უნარის განითარებასა და მონაცემების აღიცხვასა და ანალიზში.

"თამაშის პრინციპი არის სიტყვების შედგენა კროსვორდისებურად. თამაშში მონაწილეობას იღებს ორიდან ოთხ მოთამაშემდე, რომელთა მიზანია მაქსიმალურად მაღალქულიანი სიტყვის შედგენა. ყველა ასოს აწერია ქულა, ხოლო დაფაზე არსებული პრემიალური უჯრების მიხედვით ხდება ქულების გაორმაგება ან გასამმაგება. იგებს ის, ვინც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს."