ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის ახალი კვლევის (IDFI) თანახმად, 2020 წელს 44 საჯარო დაწესებულებაში სულ 21,5 მილიონი ლარის პრემია ან სახელფასო დანამატი გაიცა. ორგანიზაციის განცხადებით, ყველაზე მეტი თანხა, 5,5 მილიონი ლარი პრემიის სახით გასცა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ხოლო სახელფასო დანამატი, 3,5 მილიონი ლარის ოდენობით საქართველოს პროკურატურამ.

IDFI-ის ცნობით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებზე 2020 წელს ფულადი ჯილდოს სახით გაცემულია სულ 15 500 ლარი, ხოლო სახელფასო დანამატის სახით 338 830 ლარი. აღნიშნული თანხა შეადგენს წლიური სარგოს მხოლოდ 6%-ს, რაც IDFI-ს შეფასებით, ვერ ჩაითვლება პანდემიის პირობებში ამ უწყების თანამშრომლების მიერ გაწეული ზეგანაკვეთური შრომის ადეკვატურ ანაზღაურებად. ამასთან, კვლევის მიხედვით, NCDC-ში გაცემული სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოების რაოდენობა 2020 წელს 2019 წელთან შედარებით გაზრდილია.

ფოტო: IDFI

კვლევის მიხედვით, 2020 წელს სსიპ-ებში და სხვა დამოუკიდებელ უწყებებში გაცემული ფულადი ჯილდოებისა და სახელფასო დანამატის უდიდესი ნაწილი მოდის ისეთ უწყებებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება "საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" კანონის მოქმედება.

IDFI-ს ცნობით, კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ:

  • ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ და 4-მა წევრმა 2020 წელს პრემიის სახით მიიღეს სულ 218 176 ლარი. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის 3-მა წევრმა ჯამში — 128 208 ლარი, ხოლო ეროვნული ბანკის ორმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯამში 94 760 ლარი;

  • საქართველოს პროკურატურაში, თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატის სახით გაიცა 731 60 ლარი , ხოლო სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში — 228 440 ლარი;

  • 2020 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს თანამდებობის პირებზე ფულადი ჯილდო ან დანამატი აღარ გაუცია. მაშინ როდესაც IDFI-ს განცხადებით, 2019 წლის ივლისის თვეში გენერალური აუდიტორის მოადგილეებზე ფულადი ჯილდოს სახით გაიცა თანამდებობრივი სარგოს ოთხმაგი ოდენობა, ხოლო დეკემბრის თვეში ხუთმაგი ოდენობა;

ფოტო: IDFI

IDFI მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას:

  • საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს მის გავრცელებას ყველა საჯარო დაწესებულებაზე;
  • პანდემიასთან ბრძოლაში ჩართულ უწყებებს მიეცეთ სახელფასო ფონდის ზრდის შესაძლებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ადეკვატურ ანაზღაურებას;
  • საჯარო დაწესებულებებმა უზრუნველყონ, გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობა;
  • სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უზრუნველყოს საჯარო დაწესებულებებში არსებული სახელფასო პოლიტიკის ეფექტიანი მონიტორინგი და შესაბამისი ინფორმაციით საზოგადოების თანმიმდევრული ინფორმირება;

IDFI-ს ახალ კვლევაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის და სხვა დამოუკიდებელი უწყებებისთვის გაგზავნილ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხების ანალიზია წარმოდგენილი. კერძოდ, კვლევის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები გაეგზავნა 100 უწყებას, საიდანაც კვლევის მიზნებისთვის მეტნაკლებად სრულყოფილი პასუხი მიღებულია 77 უწყებიდან.