საერთაშორისო რესპუბლიკური ინტიტუტის (IRI) კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 90% ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. კითხვას, რამდენად სავარაუდოა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებთ, დადებითად სწორედ 90% პასუხობს. მათ შორის 74% ამბობს, რომ "ძალიან სავარაუდოა", ხოლო 16% — "გარკვეულწილად სავარაუდოა".


აღსანიშნავია ისიც, რომ პასუხები თითქმის იდენტურია, მიუხედავად გამოკითხულთა ასაკისა და დასახლების ტიპისა.

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ, 2020 წლის 4-21 აგვისტოს პერიოდში. საველე სამუშაოები ჩატარდა "აიფიემის" მიერ. მონაცემები შეგროვდა მრავალსაფეხურიანი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1500 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2.5 პროცენტს. გამოპასუხების მაჩვენებელი — 75 პროცენტი. კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.