განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების რამდენიმე მოდელი დაამტკიცა. მათ შორისაა, მაგალითად, სინქრონული სწავლება, რომელიც ნიშნავს ელექტრონულ სწავლებას, როცა მასწავლებელი და მოსწავლეები აუდიო ან/და ვიდეოკომუნიკაციისთვის ერდროულად იყენებენ რომელიმე ელექტრონულ პლატფორმას და აქვთ შესაძლებლობა მყისიერად დასვან შეკითხვები ან უპასუხონ მათ.

დისტანციური სწავლების მოდელია ასინქრონული სწავლებაც, რომლის დროსაც მასწავლებელი და მოსწავლეები ერთდროულად ან სხვადასხვა დროს, მასწავლებლის მიერ დაგეგმილი პროცესის შესაბამისად, დამოუკიდებლად სწავლობენ სხვადასხვა დროსა და ადგილას, რეალურ დროში კომუნიკაციის გარეშე, იყენებენ ან ციფრულ რესურსებს, აუდიო, ვიდეო ფაილებს, ან ტელეეთერს.

კიდევ ერთი მოდელია ჰიბრიდული სწავლება — დასწრებით სწავლებისა და ელექტრონული სწავლების რომელიმე ფორმის კომბინაცია.

განათლების მინისტრის ბრძანების მიხედვით, სკოლაში დისტანციური სწავლება შეიძლება შემდეგი მოდელების გამოყენებით განხორცილდეს:

 • სრულად ელექტრონულად, სინქრონულად, რაც საგაკვეთილო პროცესში სამინისტროს მიერ რეკომენდებული რომელიმე ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით ყველა მოსწავლისა და მასწავლებლის ერთდროულად ჩართვას გულისხმობს;
 • სრულად ელექტრონულად, ასინქრონულად, რაც ტელე/ვიდეოგაკვეთილების ან ხელმისაწვდომი სხვა ელექტრონული პლატფორმების ან/და ციფრული რესურსების გამოყენებით სწავლა-სწავლებას გულისხმობს.

რაც შეეხება იმას, თუ როდის შეიძლება გადავიდეს სკოლა დისტანციური სწავლების მოდელზე, განათლების სამინისტროს პასუხი რამდენიმე პუნქტს მოიცავს, მათ შორის არის გადამდები დაავადებით გამოწვეული მდგომარეობის გამო დაწესებულ შეზღუდვებდაც.

სრული ჩამონათვალი ასეთია:

 • სკოლაში/დასახლებაში/მუნიციპალიტეტში/ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა გადამდები დაავადებით გამოწვეული მდგომარეობისას დადგენილია დროებითი შეზღუდვები;
 • რთული მეტეოროლოგიური/ექსტრემალური პირობებით ან ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული დროებითი შეზღუდვების დროს;
 • სკოლაში მიმდინარე დაგეგმილი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დაგეგმილ ვადებში შეუსრულებლობისას ან გადაუდებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას;
 • ცალკეულ საგანში/საგნებში ადამიანური რესურსის (მასწავლებლის) დეფიციტის დროს;
 • ცალკეულ საგანში/საგნებში თანამედროვე ინოვაციური სასწავლო ტექნოლოგიების დანერგვა ან სკოლის მიერ სხვა დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში.

ამასთან, ბრძანების მიხედვით, სკოლის მერხს მოსწავლე იმ შემთხვებაში უბრუნდება, თუ:

 • გაუქმდა სკოლაში/დასახლებაში/მუნიციპალიტეტში/ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა გადამდები დაავადებით გამოწვეული მდგომარეობისას გამოწვეული დროებითი შეზღუდვები;
 • გაუქმდა სკოლაში/დასახლებაში/მუნიციპალიტეტში/ქვეყანაში არსებული რთული მეტეოროლოგიური/ექსტრემალური პირობებით ან ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული დროებითი შეზღუდვები;
 • სკოლაში მიმდინარე გადაუდებელი სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების დასრულდა;
 • ცალკეულ საგანში/საგნებში ადამიანური რესურსის (მასწავლებლის) დეფიციტი აღმოიფხვრა.

როგორც მინისტრის ბრძანებაში წერია, დისტანციური სასწავლო პროცესის ორგანიზების გეგმას ადგენს სკოლა, სკოლის დირექციის, ადმინისტრაციისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების (საგნობრივი კათედრები, პედაგოგიური საბჭო, სამეურვეო საბჭო) ჩართულობით.

ბრძანების მიხედვით, სინქრონული ელექტრონული სწავლების შემთხვევაში სასკოლო საათობრივ ბადესაც სკოლა ადგენს. ამ დროს მოზარდის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, სარეკომენდაციო დატვირთვის (გაკვეთილებზე გატარებული ასტრონომიული საათების) რაოდენობა შემდეგნაირია:

ფოტო: საკანონმდებლო მაცნე

უშუალოდ ცალკეული გაკვეთილი კი უნდა იყოს:

 • I-IV კლასებში — 15-20 წუთი;
 • V-IX კლასებში — 25-30 წუთი;
 • X-XII კლასებში — 35-40 წუთი.

სკოლას რეკომენდაცია ეძლევა დისტანციურად დღეში არაუმეტეს 3 გაკვეთილი ჩაატაროს.

დამტკიცებული წესის მიხედვით, აგრეთვე, რეკომენდებულია დაგეგმილი გაკვეთილი სხვადასხვა ინტერაქტიულ ტექნიკას შეიცავდეს, მათ შორის, 10-15-წუთიან შესვენებას ფიზიკური აქტივობით. მინისტრის ბრძანებით, პერიოდულად შეიძლება ჩატარდეს თვალის ვარჯიში. მაგალითად, ეკრანიდან მზერის გადატანა შორს მდებარე საგანზე, თვალის 5-6-ჯერ დახამხამება.

საჯარო სკოლაში ჰიბრიდული დისტანციური სწავლების შემთხვევაში დასაშვებია კლასის გაყოფა დასწრებით გაკვეთილების დაგეგმვისას, ხოლო დისტანციური გაკვეთილების ჩატარება მთელი საკლასო ჯგუფისთვისაა რეკომენდირებული.

სკოლებს ავალდებულებენ:

 • უზრუნველყოს მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება, რათა არც ერთი მოსწავლე დისტანციური სასწავლო პროცესის მიღმა არ აღმოჩნდეს, ან არ ჩამორჩეს თანაკლასელებს სწავლაში;
 • მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიყენოს იმისათვის, რომ I-IV კლასების მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოს დასწრებით სასწავლო პროცესი;
 • მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიყენოს იმისათვის, რომ სკოლის სივრცეში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის, მათი საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისი მომსახურების მიწოდება უზრუნველყოს.
 • დისტანციური სწავლების ნებისმიერი მოდელის განხორციელების შემთხვევაში, უზრუნველყოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისათვის მის შესაძლებლობებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება, დამრიგებლის, საგნის მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლისა და საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის ინკლუზიური განათლების დამატებითი სპეციალისტების ჩართულობით;
 • დისტანციური სწავლებისას დაიცვას თითოეული მოსწავლის საუკეთესო ინტერესები, პერსონალური მონაცემები და მოქმედი კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნები;
 • გამოყოს შესაბამისი სივრცე მასწავლებლისთვის დისტანციური გაკვეთილის ჩასატარებლად იმ შემთხვევაში თუ: მასწავლებელი ვერ ახერხებს სახლიდან ჩართვას; მასწავლებელს არ გააჩნია შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა/ინტერნეტი.

სკოლა, აგრეთვე, ვალდებულია:

 • სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით სისტემატურად აწარმოოს მოსწავლეთა დისტანციურ გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვა;
 • კლასის დამრიგებელი ვალდებულია დაადგინოს მოსწავლის მიერ დისტანციური გაკვეთილის გაცდენის მიზეზები და იმ შემთხვევაში თუ: აღნიშნული გამოწვეულია მოსწავლის მხრიდან შესაბამისი ტექნიკური მხარდაჭერის (მოწყობილობისა და ინტერნეტთან წვდომის) არქონით. ინფორმაცია მიაწოდოს სკოლის დირექტორს და პრობლემის მოგვარებამდე მასწავლებელთა ჯგუფთან ერთად ინდივიდუალურად განიხილოს არსებული შესაძლებლობები და დაგეგმოს ალტერნატიული ღონისძიებები მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩასართავად;
 • მოსწავლესთან/მოსწავლის კანონიერ წარმომადგენელთან კავშირის დამყარება ვერ ხერხდება და უცნობია გაკვეთილებზე დაუსწრებლობის მიზეზები, სკოლამ უნდა იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენელი ვალდებულია:

 • შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოს და ხელი შეუწყოს მოსწავლის ჩართულობას დისტანციურ სასწავლო პროცესში, ხელი შეუწყოს მოსწავლეს დამოუკიდებლად სწავლის უნარის გამომუშავებაში;
 • ითანამშრომლოს სკოლასთან და დაეხმაროს მოსწავლეს სკოლის მიერ დასახული სასწავლო მიზნების მიღწევაში;
 • თვალყური ადევნოს მოსწავლეს და დროულად შეატყობინოს სკოლას დისტანციურ სასწავლო პროცესში რაიმე ფორმით ძალადობრივი ქმედების, მათ შორის, კიბერბულინგის დაფიქსირებისთანავე;
 • შეატყობინოს სკოლას დისტანციურ სასწავლო პროცესში ჩართვასთან დაკავშირებით არსებული სირთულეების შესახებ და ითანამშრომლოს სკოლასთან სირთულის დაძლევის გზის მოძებნაში;
 • პატივი სცეს მასწავლებლის შემოქმედებით და სამუშაო ონლაინ სივრცეს, დაიცვას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები;
 • სკოლის დირექტორი და დირექტორის მოადგილე(ები) ვალდებულნი არიან დისტანციური სასწავლო პროცესი დაგეგმონ სკოლის რესურსების, თოთოეული მოსწავლის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების წესისა და პირობების შესახებ ბრძანება დღესვე შევიდა ძალაში.

სასწავლო პროცესი საქართველოში, აჭარის გარდა, 14 სექტემბერს დაიწყება.