საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა 2019 წლის ანგარიში, რომელიც 143 ბაღში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის შედეგებისთ ჩანს, რომ საბავშვო ბაღებში მთელი რიგი საკითხები კვლავ გამოწვევად რჩება.

საკითხი უმთავრესად სკოლამდელ დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, სასწავლო და სააღმზრდელო ინვენტართან და ეზოების კეთილმოწყობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ეხება.

გარდა ამისა, ანგარიშში ნათქვამია, რომ საბავშვო ბაღების გადატვირთულობა და კადრების არასაკმარისი რაოდენობა კვლავ პრობლემაა. ასევე, პრობლემად რჩება საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ანაზღაურება და მათი პროფესიული გადამზადების საკითხიც.

ჩამოთვლილ საკითხებს შორისაა შშმ პირებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. ერთეული გამონაკლისების გარდა, საბავშვო ბაღები არ არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე და მათ სრულფასოვან ჩართულობას ვერ უზრუნველყოფენ. ანგარიშის მიხედვით, საბავშვო ბაღების 34 პროცენტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელები ირიცხება, თუმცა სპეციალური პედაგოგი მათან მხოლოდ 14.2 პროცენტს ჰყავს.

მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ საბავშვო ბაღის აღმზრდელთა დიდ ნაწილს ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე გადამზადება არ გაუვლია, ასევე, ძალადობაზე მიმართვიანობის პროცედურის შესახებ ინფორმირებული არ არიან, რაც ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენასა და მათზე დროულ რეაგირებას აფერხებს.

ომბუდსმენის ანგარიშით ირკვევა, რომ საბავშვო ბაღების გაერთიანებები უშუალოდ აღმზრდელების გადამზადებას ნაკლებად აორგანიზებს. თუ აღმზრდელებს რაიმე კონკრეტულ თემაზე კვალიფიკაციის ამაღლება სურთ, ტრენინგის მოძიება და საფასურის გადახდაც თავად უწევთ. იმავე ანგარიშში ნათქვამია, რომ საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების ოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით განსხვავდება და ხშირად მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობას არ შეესაბამება.

დასკვნის სახით კი ომბუდსმენის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ზემოაღნიშნული გამოწვევები სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის მიმდინარეობაზე უარყოფითად აისახება და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ გაცემულია რეკომენდაციები, რომელიც ყველა ზემოაღნიშნული პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებს.