საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო იმ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალს აქვეყნებს, რომლებმაც ბოლო პერიოდში მსხვილი საჩუქრები მიიღეს.

არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მაღალჩინოსნების მიერ ფულადი საჩუქრების მიღება გარკვეულ კორუფციულ რისკებთანაა დაკავშირებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო აცხადებს, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ თითოეული შემთხვევა უნდა შეისწავლოს.

თანამდებობის პირებს ეკრძალებათ საჯარო სამსახურის პარალელურად რაიმე თანამდებობის დაკავება ან ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება კერძო სექტორში.

მათ ეკრძალებათ ისეთი საჩუქრის მიღება, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ მიერ თანამდებობრივი მოვალეობის შესრულებაზე ან რომლის ღირებულება მათი წლიური ხელფასის 5%-ს აღემატება.

მსგავსი შეზღუდვები მოქმედებს თანამდებობის პირთა ოჯახის წევრებისთვისაც. ამავე დროს, თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან, ქონებრივ დეკლარაციაში შეიტანონ მათი ან მათი ოჯახის წევრის მიერ მიღებული ნებისმიერი საჩუქარი, რომლის ღირებულება 500 ლარს აღემატება.

არსებული შეზღუდვები არ ვრცელდება თანამდებობის პირების მიერ ოჯახის წევრების ან ახლო ნათესავებისგან მიღებულ საჩუქრებზე.