პირადი ან ჯგუფური გამორჩენის მიზნით საჯარო ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება. მისი გამოვლინებებია: მექრთამეობა, კერძო ინტერესებში საჯარო საკუთრების არდანიშნულებისამებრ გამოყენება, ინტერესთა კონფლიქტი და ა.შ.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა