გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 2017 წლის 19 აგვისტოს დაიწყება.

სამინისტრო, გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებისთვის, ნადირობისას გასათვალისწინებელ წესებს ავრცელებს.

ნადირობისთვის საჭირო დოკუმენტები

ნადირობის მსურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ:

  • გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი);
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: 220 101 222, ანგარიშის ნომერი: #200122900, ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი: 3033.

განმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის: ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 3033 წარმოადგენს ცხრანიშნიანი კოდის ბოლო ოთხ ციფრს, რომელიც უცვლელია (ერთი და იგივეა ყველა თვითმმართველი ერთეულისთვის). ცხრანიშნიანი კოდის პირველი ციფრი არის 3, რომელიც ასევე უცვლელია და ნიშნავს ამკრეფის კოდს, ამ შემთხვევაში, არსაგადასახადო შემოსულობებს. ხოლო შუა 4 ციფრი სხვადასხვაა იმ თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი), სადაც წარმოებს თანხის გადახდა. ზოგადად, კოდი ასე გამოიყურება: 3 XXXX 3033.

მაგალითად: თბილისისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდია 3 0077 3033; ახმეტისთვის - 3 0054 3033; რუსთავისთვის - 3 0006 3033; ქუთაისისთვის - 3 0018 3033, ლენტეხისთვის - 3 0031 3033 და ა.შ.

ნადირობისთვის დაშვებულ გადამფრენ ფრინველთა სახეობების ჩამონათვალი, ასევე ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით, გაიგეთ სამინისტროს ვებსაიტზე.