რა ხდება: ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან დააინიციირეს კანონპროექტი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ლიკვიდაციას გულისხმობს. გაუქმებული პარტიის ქონება კი სახელმწიფო ხაზინას გადაეცემა. ინიციატივა ეკუთვნით ქართული ოცნებისა და მათ უმრავლესობაში შემავალი ღიად ანტიდასავლური ხალხის ძალის დეპუტატებს.

საამისოდ,

  • მმართველმა პარტიამ უნდა შეიტანოს ცვლილებები კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ.
  • საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით, თუ ზედიზედ ორი წლის განმავლობაში არ წარუდგენენ პოლიტიკური პარტიები ფინანსურ დეკლარაციას საქართველოს ანტიკორუფციულ ბიუროს, ეს პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნის საფუძველი გახდება.

ამონარიდი კანონპროექტიდან: "განისაზღვრება, რომ თუ პოლიტიკური პარტია ანტიკორუფციულ ბიუროს კანონით გათვალისწინებულ საფინანსო დეკლარაციას არ წარუდგენს ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია გააუქმოს ამ პარტიის რეგისტრაცია ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მიმართვის საფუძველზე.

  • აღნიშნული პარტიის რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგ, ამ პარტიის დარჩენილი ქონება გადაეცემა სახელმწიფო ხაზინას.
  • ამ საკანონმდებლო ცვლილებამ შესაძლოა, სათანადო ფინანსური გავლენა მოახდინოს იმ პირებზე, რომელთა მიმართაც გავრცელდება მისი მოქმედება", — წერენ კანონპროექტის ინიციატორები.

რას ასახელებენ მიზნად: უმრავლესობის დეპუტატებმა, საკანონმდებლო ინიციატივის განმარტებით ბარათში აღნიშნეს, რომ კანონპროექტი ემსახურება ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებას და "მიზნად ისახავს ანტიკორუფციული ბიუროს საქმიანობის ეფექტიანობის შემდგომ ხელშეწყობასა და მისი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის საკითხების შემდგომ გაუმჯობესებას."

ფოკუსში: კორუფციასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა ერთ-ერთია საქართველოსთვის ევროკომისიის მიერ გაწერილი 9 პირობიდან. ამისთვის საქართველომ უნდა უზრუნველყოს ანტიკორუფციული ბიუროს, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა.

გაიგე მეტი: ეფექტიანია თუ არა ანტიკორუფციული ბიურო მოსამართლეების კეთილსინდისიერების შეფასებისას

რა არის პრობლემა: ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს შეფასებით, მმართველი პარტიის საპარლამენტო დეპუტატების ეს საკანონმდებლო ინიციატივა აცდენილია ევროკომისიის მოთხოვნებს.

  • "საქართველოს კონსტიტუცია ამომწურავად ადგენს პარტიის გაუქმების საფუძველსა და წესს (23-ე მუხლი) რომლის მიხედვით, პარტიის გაუქმება მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია, თანაც, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც პარტიის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან როდესაც პარტია ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს შუღლს.
  • შესაბამისად, პარტიის გაუქმება ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებით, რომლის საფუძველიც ფინანსური დეკლარაციის წარმოუდგენლობაა, დაუშვებელია, რადგან ის როგორც ფორმით აგრეთვე შინაარსით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას.
  • ამ ცვლილების დანიშნულება და საჭიროება გარკვეულ კითხვებს აჩენს, რომლებსაც ხელისუფლებისგან დასაბუთებული პასუხის გაცემა ესაჭიროება", — აცხადებს ორგანიზაცია.