მოკლედ: გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 28 თებერვალს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა 44,6% მიიჩნევს, რომ საქართველოში ყველაზე დაუცველები ლგბტქ+თემის წევრები არიან, ხოლო საჯარო მოხელე ქალებს უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ მოწყვლადი ჯგუფების გამოწვევების შესახებ.

  • კვლევა ჩატარდა საქართველოს 103 საჯარო დაწესებულებაში და მასში მონაწილეობა მიიღო 1 162 საჯარო მოხელემ, 20 მათგანთან კი — სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა.
  • კვლევის სახელწოდებაა — რას ფიქრობენ საჯარო სექტორში ადამიანის უფლებებსა და გენდერულ თანასწორობაზე.

დეტალები: UNDP-ის თანახმად, ქალები მეტ ინფორმაციას ფლობენ შშმ პირებზე, ლგბტქ+თემზე, ეთნიკურ უმცირესობებზე. ასევე, "უკეთესად განსაზღვრავდნენ მათ გამოწვევებს უფლებრივი თვალსაზრისით".

  • კვლევის მიხედვით, ნეგატიური წინასწარგანწყობები კვლავ ნარჩუნდება სხვადასხვა ჯგუფის, მათ შორის, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ.

რესპონდენტები ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად მიიჩნევენ: ლგბტქ+ თემს (44.6%).

  • "მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო მოხელეები ყველაზე უფლებადარღვეულ ჯგუფად ლგბტქ+ თემს მიიჩნევენ, მათი დამოკიდებულებები ამ ჯგუფის მიმართ მნიშვნელოვნად წინააღმდეგობრივია", — წერია კვლევის ანგარიშში.
  • რესპონდენტთა მეხუთედის (20.9%) აზრით, სახელმწიფო სათანადოდ არ რეაგირებს ლგბტქ+ თემის მიმართ ძალადობისა და დისკრიმინაციის ფაქტებზე.
  • სახელმწიფოს რეაგირებას მეტ-ნაკლებად სათანადოდ აფასებს რესპონდენტთა 20.5%. ხოლო 38% თვლის, რომ სახელმწიფოს რეაგირება სათანადოა (მათ შორის ქალების 34% და კაცების 45.7%).

კვლევის მონაწილეებმა ლგბტქ+ ადამიანების შემდეგ, ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად დაასახელეს ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის საშიშ სამუშაოზე დასაქმებულები (44.4%) და მარტოხელა დედები (32.2%).