საქმე ეხება მედიასა და ინტერნეტში ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი მასალების გავრცელების შეზღუდვას.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: მოსარჩელე მხარისთვის ბუნდოვანი იყო ბავშვის უფლებათა კოდექსში განმარტებული ტერმინი — ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაცია.

  • TV პირველის, ფორმულას, მთავარი არხისა და კავკასიის განცხადებით, მაუწყებლისათვის შეუძლებელი იყო წინასწარ იმის განსაზღვრა, ჩაითვლებოდა თუ არა პროგრამა არასრულწლოვანის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და სულიერი განვითარებისათვის, ასევე, მისი ფსიქიკური, ფიზიკური ჯანმრთელობისა და სოციალიზაციისათვის საზიანოდ.
  • მოსარჩელეები უთითებენ, რომ სადავო ნორმები იმდენად ბუნდოვანი და შეფასებითია, კომისიას ნებისმიერ დროს აქვს მაუწყებლის მიმართ სანქციის გამოყენების ბერკეტი, ხოლო მაუწყებლისთვის შეუძლებელია ნორმის მოქმედების ზუსტი ფარგლების განსაზღვრა, რის გამოც გასაჩივრებულ ნორმებს გააჩნია "მსუსხავი ეფექტი" მაუწყებლის გამოხატვის თავისუფლებაზე.

დეტალები: სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მაუწყებლობის შესახებ კანონის ის მუხლები, რომლებიც ითვალისწინებს მაუწყებლისთვის სანქციის დაკისრებას არასრულწლოვანისთვის საფრთხის შემცველი მასალის პირდაპირი ეთერით გადაცემისათვის, იმ შემთხვევაში, როცა, სიფრთხილის ყველა ღონისძიების მიუხედავად, მათ არ შეეძლოთ, წინასწარ განეჭვრიტათ ასეთი მასალის ეთერში მოხვედრის შესაძლებლობა.

  • არაკონსტიტუციური ნორმა ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე.