საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების მიერ 2016 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურების, პრემიისა და სახელფასო დანამატის, ასევე სატელეფონო კომუნიკაციების, მივლინებებისა და საწვავის შესაძენად გაწეულ ხარჯებზე, ანგარიშს აქვეყნებს.

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია პრემიის გაცემა საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრულ უქმე დღეებთან დაკავშირებით. პრემია უნდა გაიცეს მხოლოდ მოხელის მიერ მასზე დაკისრებული ფუნქციების სანიმუშოდ შესრულებისთვის.

შრომის ანაზღაურება

2016 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ათ მუნიციპალიტეტში სახელფასო ანაზღაურების სახით ჯამში 20 188 742 ლარი გაიცა, მათ შორის გამგეობებში/მერიებში - 14 907 688 ლარი, საკრებულოებში კი 5 281 054 ლარი.

რაც შეეხება პრემიას, სახელფასო დანამატსა და ჯილდოს, 2016 წელს ჯამში 3 736 613 ლარი გაიცა, მათ შორის გამგეობებსა და მერიებში 2 798 532 ლარი, საკრებულოებში კი 938 081 ლარი.

TI-ის განცხადებით, მუნიციპალიტეტებში ხშირ შემთხვევაში პრემია ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გაიცემა, ადმინისტრაციული ორგანო გამოსცემს მხოლოდ ერთ სამართლებრივ აქტს, სადაც დასაბუთებული არ არის საჯარო მოხელეთა ფინანსური წახალისების კონკრეტული საფუძველი.

ანგარიშში გამოიკვეთა გამონაკლისი შემთხვევებიც. კერძოდ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში "შრომატევადი, ნაყოფიერი, წარმატებული სამუშაოსა და საპასუხისმგებლო დატვირთვისთვის" პრემია სხვადასხვა პერიოდში გაიცა რამდენიმე თანამშრომელზე; მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პრემია გაიცა მხოლოდ ერთ თანამშრომელზე "ზეგანაკვეთური შრომისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის სრულფასოვნად შესრულებისათვის", ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ზოგიერთ თანამშრომელზე გაიცა პრემია "სამსახურებივ მოვალეობათა სანიმუშო შესრულებისათვის".

2016 წელს გამგეობებსა და მერიებს შორის ყველაზე დიდი თანხა პრემიის სახით გაიცა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში - 771 825 ლარის ოდენობით, ყველაზე ნაკლები კი მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 52 850 ლარის ოდენობით.

რაც შეეხება საკრებულოებს ყველაზე დიდი მოცულობით პრემია და სახელფასო დანამატი გაიცა თემი ზუგდიდის საკრებულოში - 201 445 ლარის ოდენობით, ყველაზე ნაკლები კი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 840 ლარის ოდენობით.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პრემია გაიცა მხოლოდ ერთხელ, ერთ თანამშრომელზე 840 ლარის ოდენობით, პრემია ასევე ერთხელ გაიცა წალენჯიხის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებზე 11 310 ლარის ოდენობით, მოვალეობათა სანიმუშო შესრულებისათვის.

2016 წელს, პრემია და სახელფასო დანამატი არ აუღიათ აბაშის მუნიციპალიტეტის მოქმედ გამგებელს მამუკა კვიტაშვილს, აბაშის საკრებულოს თავმჯდომარეს პაატა ქურდოვანიძეს, წალენჯიხის ყოფილ გამგებელს გოგა გულორდავას და წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარეს თემურ ღვინჯილიას.

საწვავი

2016 წელს რეგიონის მასშტაბით მუნიციპალიტეტების მიერ 927 103 ლარის ღირებულოების 707 125 ლიტრი წასვავი (ბენზინი,დიზელი) იქნა გახარჯული, მათ შორის გამგეობების/მერიების მიერ 545 439 ლარის ღირებულების 443 681 ლიტრი საწვავი, საკრებულოების მიერ კი - 381 664 ლარის ღირებულების 263 444 ლიტრი საწვავი.

გამგებელების/მერებისა და საკრებულოების თავმჯდომარეებისათვის განსაზღვრული საწვავის ლიმიტი ერთ თვეზე 500 დან 1000 ლიტრამდე მერყეობს - ერთ თვეზე საწვავის 1000 ლიტრიანი ლიმიტით სარგებლობს მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე გრიგალავა, 900 ლიტრიანი ლიმიტით სარგებლობს წალენჯიხის გამგებელი ბესიკ ფარცვანია, 800 ლიტრიანით კი სენაკის გამგებელი გოჩა დგებუაძე.

აღსანიშნავია, რომ მესტიის გამგეობის მიერ მესტიისა და ზემო სვანეთის მეუფისთვის 2016 წელს 3600 ლიტრი საწვავი იქნა შესყიდული, რომლის ღირებულებამაც 5004 ლარი შეადგინა.

სატელეკომუნკაციო ხარჯები

სამეგრელო-ზემო სვანეთში მუნიციპალიტეტებმა სატელეფონო კომუნკაციაზე 2016 წელს ჯამში 198 573 ლარი გახარჯეს, მათ შორის გამგეობებმა/მერიებმა 146 315 ლარი, საკრებულოებმა კი 52 259 ლარი დახარჯეს.