კომპანია მათე მოტორსის მფლობელი, გელა ბარკალაია დააკავეს. ამის შესახებ On.ge-ს შსს-ს პრესსამსახურში განუცხადეს.

შსს-მ ბარკალაია სისხლის სამართლის კოდექსის 144-ე მუხლის (მძევლად ხელში ჩაგდება) მეორე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით და 157-ე მუხლით (პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა) დააკავა. თუმცა, უწყებაში არ ამბობენ როდის დააკავეს კომპანიის დირექტორი. მათე მოტორსში კი, On.ge-ს უთხრეს, რომ ორშაბათამდე ვერ უპასუხებდნენ.

სისხლის სამართლის კოდექსის 144-ე მუხლით, მძევლად ხელში ჩაგდება არაერთგზის იმ მიზნით, რომ მძევლის გათავისუფლების პირობით აიძულონ ორგანიზაცია ან პირი, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 9-14 წლამდე.

ამავე კოდექსის 157-ე მუხლით კი, შემდეგი სახის პასუხისმგებლობაა გათვალისწინებული:

  • პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია ისჯება ჯარიმით ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.
  • პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების უკანონოდ გამოყენება ან/და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებული ნაწარმოების, ინტერნეტის, მათ შორის, სოციალური ქსელის, მასობრივი მაუწყებლობის ან სხვა საჯარო გამოსვლის მეშვეობით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. იგივე ქმედება ანგარებით, ან არაერთგზის ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.
  • ზემოთ ჩამოთვლილი ქმედებები, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც სამსახურებრივი მდგომარეობის, პროფესიული საქმიანობის ან სხვა გარემოების გამო ევალებოდა ამ ინფორმაციის ან მონაცემების დაცვა ან რომელმაც აღნიშნული ქმედება ჩაიდინა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.