საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო ადმინისტრაციას მოუწოდებს, საკუთარი ინიციატივით გადახედონ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ყველა საეჭვო უბნის მონაცემები ხელახლა გადათვალონ. საია მიიჩნევს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ ვერ გაიაზრა ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიმწვავე და არ გამოიყენა ის შესაძლებლობები, რაც შემაჯამებელ ოქმებში ასახული მონაცემების სანდოობასთან დაკავშირებულ კითხვებს მოხსნიდა.

საია-მ შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობისა და მონაცემების ხელახალი გადათვლის მოთხოვნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 109 უბანთან მიმართებით წარადგინა საჩივარი. აქედან 79 უბანთან მიმართებით საია-ს საჩივრები არ დაკმაყოფილდა ან განუხილველი დარჩა. საია-ს თქმით, ამ საჩივრების განუხილველად დატოვება გამოწვეული იყო იმავე საკითხზე საია-ს საჩივრის განხილვამდე სხვა ორგანიზაციების საჩივრებზე უარის თქმა.

ორგანიზაციის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ 79-ვე უბნის შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ მოხსნილა, საია სასამართლოში მხოლოდ 38 უბნის შედეგებს გაასაჩივრებს.

საოლქო საარჩევნო კომისიებში საჩივრების წარდგენისა განხილვის პროცესთან დაკავშირებით საია აცხადებს, რომ ეს პროცესი ძირითადად ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით კი გადაწყვეტილებები არათანმიმდევრულად და დაუსაბუთებლად მიიღებოდა.