საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა მიიჩნევს, რომ ცენტრისტების საქმიანობა ანტიკონსტიტუციურია და მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის წევრებს, გამოიყენონ საკუთარი უფლებამოსილება და მიმართონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვის მოთხოვნით.

"იმის გათვალისწინებით, რომ ხსენებულ დავას საქართველოს კანონმდებლობით სპეციალური სუბიექტი ყავს, GDI გამოთქვამს მზადყოფნას საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოადგინოს საქართველოს პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 1/5-ის ინტერესები. შესაბამისად, თანამშრომლობას ვთავაზობთ ყველა დაინტერესებულ პარლამენტის წევრს ან/და პოლიტიკურ ჯგუფს, როგორც კონსტიტუციური სარჩელის მომზადების, ასევე განსახილველ საქმეზე წარმომადგენლობის კუთხით".

ორგანიზაციის განმარტებით, ცენტრისტების საქმიანობის ერთ-ერთ მიზანი, საქართველოს ტერიტორიაზე "რუსული ბაზების დაკანონება", არსებული მოცემულობის გათვალისწინებით სხვა არაფერია თუ არა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რუსული სამხედრო შენაერთების კანონიერად ცნობა (ხოლო უარეს შემთხვევაში დამატებითი სამხედრო ბაზების განთავსება).

ორგანიზაიცის თქმით, აღნიშნული ფაქტობრივად რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მხარდაჭერაა, რაც ცალსახად ანტიკონსტიტუციური საქმიანობაა.

GDI ასევე ამბობს, რომ საქართველოს კანონის პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, დაუშვებელია ისეთი პარტიის საქმიანობა, რომლის მიზანია ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ხოლო ამავე კანონის 35-ე მუხლის მიხედვით პარტიის აკრძალვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის შესაძლებელი, და მისი საფუძველია პოლიტიკური გაერთიანების მიზნად ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის ქონა.