სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის (CSS) მიერ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, გამოკითხულ 700 დასაქმებულ კურსდამთავრებულს შორის 36 პროცენტი აცხადებს, რომ დასაქმებულია მისი ძირითადი პროფესიით, ხოლო 33 პროცენტის თქმით, თავისი სპეციალობით ამჟამად არ მუშაობს.

კვლევის ავტორების განმარტებით, სულ გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 1 001-მა კურსდამთავრებულმა.

რესპონდენტების აზრით, რეალურად რომელი უნარები და გარემოებები
ეხმარება მათ დასაქმებაში ან დაეხმარებათ მომავალში, დასაქმებული რესპონდენტების უმრავლესობა პირადი გამოცდილების საფუძველზე, ასახელებს:

 • პრაქტიკულ გამოცდილებას (17%),
 • უცხო ენების ცოდნას (16%),
 • კომუნიკაციის უნარს (14%),
 • მიღებულ უმაღლეს განათლებას (10%).

მათი უმრავლესობა კი, ვინც კვლევის პერიოდში არ იყო დასაქმებული, მაგრამ სამსახურს ეძებდა ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია:

 • უცხო ენების ცოდნა (14%),
 • მიღებული უმაღლესი განათლება (10%),
 • პირადი კონტაქტები (9%).

დადგინდა, რომ ძირითადი სპეციალობით დასაქმებული რესპონდენტების უმრავლესობის, ანუ 70%-ის აზრით, მათი ამჟამინდელი სამუშაო იმაზე მეტ ცოდნასა და უნარებს საჭიროებს, ვიდრე უნივერსიტეტში სწავლის შედეგად მიიღეს. თუმცა, ამის პარალელურად, ოთხივე უნივერსიტეტის გამოკითხული კურსდამთავრებულები, უმეტეს შემთხვევაში, საშუალოზე მეტად პოზიტიურად აფასებენ უმაღლესი სასწავლებლების როლს მათში სხვადასხვა პროფესიული კომპეტენციის განვითარების კუთხით.

კვლევის მიხედვით, 679 დასაქმებული რესპონდენტიდან, უმრავლესობისთვის დასაქმების სამი ყველაზე სასურველი სფეროა:

 • ფინანსები (22%)
 • მარკეტინგი (14%)
 • ფსიქოლოგია (11%).

ავტორებმა ზემოთ აღნიშნული მონაცემები კურსდამთავრებულთა დასაქმების რეალურ სფეროებს შეადარეს და დასაქმების სფეროების მიხედვით პირველ ადგილზეა:

 • ფინანსური ინსტიტუტები (19%),
 • მარკეტინგი (8%),
 • უძრავი ქონება (6%),
 • საჯარო მართვა (5%),
 • განათლება (5%),
 • ფსიქოლოგია (4%)

კვლევაში წერია, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ დღეს, საქართველოში დასაქმების შემაფერხებელ ფაქტორებად დაასახელა:

 • შეზღუდული სამუშაო ადგილები (53%),
 • სამუშაო გამოცდილების არქონა (46%),
 • ნეპოტიზმი (45%).

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა რაოდენობრივი გამოკითხვა 2015 წლის მაის-ივლისში ორ საჯარო და ორ კერძო უნივერსიტეტში (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თავისუფალი უნივერსიტეტი და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი) ჩაატარა. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სოციალური მეცნიერებების, ეკონომიკისა და ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულების 1001-მა კურსდამთავრებულმა, რომელებმაც სწავლა 2012, 2013, 2014 წლებში დაასრულეს.

ანგარიში მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის ფარგლებში: "უმაღლესი განათლების პროგრამების ეფექტურობის განსაზღვრა კარიერული განვითარებისთვის: სოციალურ მეცნიერებებში აკადემიური პროგრამებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა".