IDFI-ს მიაჩნია, რომ რადგან საქართველოს კანონმდებლობას, რომელიც ნებისმიერი მოქალაქისათვის თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფდა, 2015 წელს დაემატა დათქმა, რომლის თანახმადაც დადგინდა, რომ საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს იმ თანამდებობის პირის დეკლარაცია, რომლის თანამდებობასაც "სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საიდუმლოების გრიფი აქვს მინიჭებული, ე.წ. ოდეერების საქმიანობის მონიტორინგი გართულდა. ორგანიზაციის აზრით, აღნიშნული განსაკუთრებით საყურადღებოა, იმის გავითვალისწინებით, რომ მოქმედი კანონმდებლობა არ მოიცავს მითითებას იმაზე, თუ რომელ თანამდებობას შეიძლება მიენიჭოს გრიფი საიდუმლო.

IDFI აღნიშნავს, მიხუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მიერ იმ უწყებათა სია(სულ 25), სადაც შესაძლებელია მივლინებულ იყვნენ ე.წ. ოდეერები განსაზღვრულია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ პრაქტიკაში შესაძლებელია მრავლად არსებობდეს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ე.წ. „ოდეერები“ საქმიანობას ახორციელებენ იმ უწყებებში, რომლებსაც არ მოიცავს ზემოთ მითითებული ნუსხა.

ორგანიზაცია ასევე ავრცელებს თავისი მოკვლევის შედეგს, რომლის თანახმადაც ირკვევა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ გეგუჩაძე ე.წ. ოდეერია.

გეგუჩაძე 2015 წელს "სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ოფიცრები უშიშროების საკითხებში“ სამმართველოს უფროსი იყო, ასევე სუს-ის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეოთხე მთავარი სამმართველოს უფროსის თანამდებობასაც იკავებდა.

აღსანიშნავია, რომ IDFI-ის მიერ ჯერ კიდევ 2015 წელს განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად გამოითქვა ვარაუდი, რომ ზურაბ გეგუჩაძე წარმოადგენდა ე.წ. ოდეერს, რომელიც კვლევის პერიოდისათვის დასაქმებული იყო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩევლის თანამდებობაზე:

"საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, აღნიშნული პიროვნება მინისტრის მრჩევლის პოზიციაზე იღებდა გარკვეულ შრომის ანაზღაურებას, თუმცა მის მიერ ქონებრივ დეკლარაციებში აღნიშნული ფაქტი არ არის დაფიქსირებული და მის სამუშაო ადგილად მითითებულია მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს (დეპარტამენტი), ოფიცრები უშიშროების საკითხებში(მთავარი სამმართველო)-მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე".

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ სწორედ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის გზით შეძლო IDFI-მ გამოევლინა ე.წ. „ოდეერების“ არსებობა 2014 წელსაც ისეთ უწყებებში, როგორებიცაა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებში, აგრეთვე, ზემოთ წარმოდგენილი ფაქტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში.

ორგანიზაცია განმარტავს, რომ განვლილი წლების განმავლობაშიც მაღალი თანამდებობის მქონე ე.წ. „ოდეერების“ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები ხშირ შემთხვევაში პროაქტიულად არ იყო ხელმისაწვდომი და მათი მოძიება IDFI-იმ მხოლოდ საჯარო სამსახურის ბიუროსგან გაგზავნილი მოთხოვნის შედეგად შეძლო.

IDFI ამბობს, რომ კანონმდებლობაში აღნიშნული ცვლილების შემდეგ სუს-ის შესაბამისი დეპარტამენტისა და სამსახურების ხელმძღვანელების და მათი მოადგილეების ქონებრივი დეკლარაციების მოძიება სავარაუდოთ შეუძლებელი იქნება, როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე, ისე მათი მოთხოვნის შემთხვევაშიც. სწორედ ამიტომ, ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილება უნდა შეფასდეს, როგორც ანგარიშვალდებულების კუთხით უკან გადადგმული ნაბიჯი:

"ზემოთ წარმოდგენილი ფაქტები, იძლევიან საფუძვლიან ეჭვს ვარაუდისთვის, რომ საჯარო დაწესებულებებში კანონმდებლობის დარღვევით საქმიანობენ ე.წ. ოდეერები. აღნიშნული აუცილებელს ხდის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის გაგზავნილი მოთხოვნის შესრულებას, მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. კომისიამ მიმდინარე მოვლენების შესწავლის პარალელურად, აგრეთვე, უნდა იმსჯელოს 2015 წლის ზაფხულში გატარებული რეფორმის ეფექტიანობაზე და ოდეერის ინსტიტუტთან დაკავშირებული პრობლემების სისტემურ გადაწყვეტაზე".