ცენტრალურმა საარჩოვნო კომისიამ პარტია გირჩის მიერ წარდგენილი 27 990 ხელმოწერიდან 27 977 ბათილად მიიჩნია. შესაბამისად, თუ ხარვეზი არ აღმოიფხვრა გირჩი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კენჭისყრას ვერ შეძლებს. გირჩის საარჩევნო ხელმოწერების შესახებ ცესკოს პრეს-სპიკერი ანა მიქელაძე On.ge-სთან საუბარში განმარტავს, რომ ბათილად სცნეს ყველა ის ხელმოწერა, რომელსაც არ ადასტურებდა ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი, ან რომელშიც სრულად არ იყო მითითებული კანონით გათვალისწინებული მონაცემები.

ცესკოს წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ხელმოწერები კანონით განსაზღვრული წესით შეამოწმეს. ანა მიქელაძის თქმით, ბლანკების ჩაბარებიდან, 31 ივლისიდან, ორ დღეში დაიწყეს შემოწმება და საბოლოო პასუხი ოთხი სამუშაო დღის შემდეგ, შვიდ აგვისტოს გადაუგზავნეს პარტიას:

"გირჩის 27 990 ხელმოწერა შეამოწმა ცესკოს შესაბამისმა სამსახურმა. კანონმდებლობის თანახმად, პარტიის მხარდამჭეთა სიის შემოწმება უნდა დასრულდეს მისი წარდგენიდან 10 დღის ვადაში. ცესკოს შესაბამისმა სამსახურმა წარმოდგენილი ბლანკები შეამოწმა კანონით დადგენილ ვადაში, რაც სავსებით საკმარისი იყო წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესამოწმებლად".

საარჩევნო კომისიის განმარტებით, საარჩევნო კანონმდებლობა განსაზღვრავს მხარდამჭერთა სიაში ამომრჩევლის ხელმოწერის ბათილად ცნობის საფუძვლებს:

"მხარდამჭერთა სიის ბლანკში, გარდა კანონით განსაზღვრული რეკვიზიტებისა, ასევე, უნდა იყოს მითითებული ხელმოწერების შეგროვებისათვის პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ბლანკის შევსების თარიღი და ეს დადასტურებული უნდა იყოს ამ პირის ხელმოწერით".

ცესკოს ცნობით, თუკი ხელმოწერების შეგროვებისათვის პასუხისმგებელი პირის რეკვიზიტები არ არის კანონთან თანხვედრაში, ბლანკი მთლიანად არის ბათილად ცნობილი და მასში მითითებული ამომრჩევლის რეკვიზიტები აღარ მოწმდება.

პარტიას შვიდ აგვისტოს გაუგზავნეს შეტყობინება, სადაც ნათქვამია, რომ 27 990 ხელმოწერიდან 27 977 არის ბათილი, ხოლო 13 - ნამდვილი. გირჩის განცხადებით, ცესკოს შეტყობინებაში არ იყო მითითებული, რა მეთოდოლოგია გამოიყენეს ხელმოწერების შესამოწმებლად.

პარტიის წევრები აპროტესტებენ იმასაც, რომ საქართველოში წლებია პოლიტიკური პარტიები მათ მსგავსად მომზადებულ სიებს აბარებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რეგისტრირდებიან და მონაწილეობენ არჩევნებში.

გირჩმა არჩევნებში მონაწილეობისთვის საჭირო ხელმოწერები ცესკოში ფაეტონითა და ხურჯინით მიიტანა.