რა ხდება: იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 17 აპრილის სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, მოსამართლეთათვის დანამატების განსაზღვრის შესახებ.

დეტალები: მათი ინფორმაციით, აპრილში პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოს ყველა მოსამართლე, მოქმედ ყოველთვიურ დანამატთან ერთად, დანამატის სახით მიიღებს თანამდებობრივი სარგოს 100%-ს.

ფოტო: საქართველოს სასამართლოს გუშაგი

სასამართლოს გუშაგი წერს, რომ მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურება შედგება თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატისგან.

  • მოსამართლეთა თანამდებობრივ სარგოს საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 69-ე მუხლი განსაზღვრავს, ხოლო დანამატებს — იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
  • დანამატების ოდენობა, ან მისი განმსაზღვრელი კრიტერიუმები, კანონით, ან სხვა ნორმატიული აქტით დადგენილი არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია, ნებისმიერი ოდენობის დანამატი გასცეს მოსამართლეებზე.

"მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების წესის გაუმჭვირვალობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო დისკრეციას ანიჭებს, რაც, თავის მხრივ, მოსამართლეზე გავლენის მოხდენის რისკს ზრდის. ამჯერადაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, თავისი ფართო უფლებამოსილების ფარგლებში, აპრილის თვეში განსაზღვრა დანამატი, რომლითაც, ფაქტობრივად, მოსამართლეების თანამდებობრივი სარგო გააორმაგა", — წერს სასამართლოს გუშაგი.