ადამიანის უფლებათა დაცვის დღე ყოველწლიურად 10 დეკემბერს აღინიშნება. წელს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას (UDHR) 75 წელი უსრულდება.

დეკლარაცია წარმოადგენს ისტორიულ დოკუმენტს, რომელიც ადგენს ადამიანების განუყოფელ უფლებებს, განურჩევლად მათი რასისა, კანის ფერისა, რელიგიისა, სქესისა, ენისა, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსისა, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობისა, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა სტატუსისა. ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად კარგად იცნობ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას?

ტესტის დაწყება

1 / 10 როდის მიიღეს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია?

Freepi

2 / 10 ვინ ხელმძღვანელობდა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მომზადების პროცესს?

Freepik

3 / 10 რით არის მნიშვნელოვანი დეკლარაციის მე-19 მუხლი?

4 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელი დოკუმენტია ყველაზე მეტ ენაზე ნათარგმნი?

5 / 10 რამდენ ენაზეა ნათარგმნი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია?

Freepik

6 / 10 რომელ დღეს აღინიშნება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღება?

Freepik

7 / 10 ვის უფლებებს განსაზღვრავს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია?

Freepik

8 / 10 აქტუალურია თუ არა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია ევროკავშირისათვის?

Freepik

9 / 10 არის თუ არა ევროკავშირი 47 წევრისგან შემდგარი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი?

Freepik

10 / 10 ასრულებს თუ არა ევროკავშირი რაიმე როლს გაეროს ადამიანის უფლებათა სისტემაში?

Freepik

იტვირთება...
ერთი წუთით...

მასალა მომზადებულია ევროკავშირის მიერ. ევროკავშირი ეფუძნება საერთო სულისკვეთებას, ხელი შეუწყოს მშვიდობასა და სტაბილურობას და შექმნას ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე, დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე დამყარებული სამყარო. ეს პრინციპები საფუძვლად უდევს ევროკავშირის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის ყველა ასპექტს.