კანონპროექტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით, 77 ხმით მიიღო.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით კანონში შეტანილი ცვლილებების ნაწილი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის გათვალისწინებული ჯარიმის ზრდასა და ხმაურის რეგულირების საკითხს ეხება.

  • დაჯარიმებას გამოიწვევს, ასევე, განზრახ მოცურება/მოსრიალება ან/და მოცურებით წრიული ბრუნვის განხორციელება ე.წ. დრიფტი.
  • თუმცა ეს არ ეხება კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩატარებულ პროფესიულ სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისა.

დეტალები: მთავრობის დადგენილებით, განისაზღვრება ხმაურის დასაშვები დონე და ისეთი სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური აღემატება დადგენილ ნორმებს, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების დაკლებას.

  • მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა პლენარულ სხდომაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარადგინა.
  • კანონი გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს ამოქმედდება, ხოლო ხმაურთან დაკავშირებული რეგულაციები ძალაში 2024 წლის 1 იანვრიდან შევა.