ახალი კანონპროექტის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები შედის, რის შედეგადაც წვრილმანი ხულიგნობისა (166-ე მუხლი) და სამართალდამცველის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის (173-ე მუხლი) სანქციები იზრდება. კანონპროექტი პარლამენტში 21 აპრილს დარეგისტრირდა.

განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენისთვის ამჟამად მოქმედი სახდელის ზომა ვერ უზრუნველყოფს ამ სამართალდარღვევათა ჩადენის პრევენციას.

ამჟამად წვრილმანი ხულიგნობის ჩადენა იწვევს დაჯარიმებას 500 ლარიდან 1 000 ლარამდე ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. კანონპროექტით ემატება მე-2 ნაწილი, რომლითაც განისაზღვრება, რომ წვრილმანი ხულიგნობის განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 500 ლარიდან 2 000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 7 დღიდან 15 დღემდე ვადით.

რაც შეეხება სამართალდამცველის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ან შეურაცხყოფას, აღნიშნული ქმედება იწვევს სამართალდამრღვევის დაჯარიმებას 1 000 ლარიდან 4 000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. პროექტის მიხედვით კი განისაზღვრება, რომ 173-ე მუხლის ერთხელ დარღვევის შემთხვევაში პირი დაჯარიმდება 2 000 ლარიდან 3 000 ლარამდე ან განესაზღვრება ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღემდე ვადით. ამავე ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს სამართალდამრღვევის დაჯარიმებას 3 500 ლარიდან 4 500 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 10 დღიდან 15 დღემდე ვადით.

ამასთან ცალკე კანონპროექტი მომზადდა, რომელიც ეხება 12-საათიან პატიმრობასაც. კერძოდ, მოქმედ კანონში წერია, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის დაკავების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 საათს, ხოლო თუ ეს დაკავება არასამუშაო დროს ემთხვევა, ადამიანი შეიძლება დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოათავსონ საქმის განხილვამდე, თუმცა დაკავების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 48 საათს. გასულ წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ 48-საათიანი ნორმა არაკონსტიტუციურია, რადგან განსხვავებულ მოპყრობას აწესებს. თუმცა ქართული ოცნება ცვლის არა ამ კონკრეტულ ჩანაწერს, არამედ ზრდის პირველ, 12-საათიან ვადას და მიზნად თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფას ასახელებს.