საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნაწილი, რომელიც ბლანკეტურად გამორიცხავდა დაზარალებულის შესაძლებლობას, მიეღო ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და გაცნობოდა მასალებს ასლის სახით. ამ გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა კონსტანტინე გამსახურდიას სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ ზვიად გამსახურდიას საქმეზე.

აქამდე დაზარალებულს ან მის უფლებამონაცვლეს საქმის მასალების შესწავლა პროკურორის ზედამხედველობის ქვეშ შეეძლო და კოდექსი არ ითვალისწინებდა მასალის ასლების გადაცემის შესაძლებლობას. მოსარჩლე განმარტავდა, რომ სისხლის სამართლის მასალების ადგილზე გაცნობის შესაძლებლობა ყოველთვის საკმარისი არ იყო საქმის მასალების სიღრმისეულად და სრულყოფილად გაცნობისათვის.

"სადავო ნორმა ადამიანის უფლებას, გაეცნოს საჯარო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, გამოძიების დაცვის მოტივით, ზღუდავს იმაზე მეტი ინტენსივობითა და მოცულობით, ვიდრე ეს აუცილებელია გამოძიების დაცვის ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად. ამდენად, სადავო ნორმის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ბლანკეტურად გამორიცხავს დაზარალებულის შესაძლებლობას, მიიღოს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტაცია და სისხლის სამართლის საქმის მასალების ასლები, ვერ აკმაყოფილებს აუცილებლობის მოთხოვნას, არათანაზომიერია და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტით გარანტირებულ უფლებას", — წერია საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებაში.

საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი, კონსტანტინე გამსახურდია აცხადებს, რომ ეს გაუმარტივებს დაზარალებულს ან მისი უფლებამონაცვლეს მასალების გაცნობის პროცესს და მნიშვნელოვანია ყველასთვის.

"დღეიდან დაზარალებულებს შეუძლიათ, რომ საქმის მასალები მთლიანად ასლის სახით მიიღონ და ადვოკატებთან ერთად გაენცონ სრულფასოვნად და მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ. ძირითადი პრობლემა, რაც უკავშირდებოდა დაზარალებულების მხრიდან პროკურატურის მიმართ უნდობლობას, ეს იყო ინფორმაციის ნაკლებობა", — განაცხადა რუსთავი 2-თან გამსახურდიას ადვოკატმა, ამირან გიგუაშვილმა.

გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან. ის საბოლოოა და გასაჩივრებას ან გადასინჯვას არ ექვემდებარება.