საქართველოს სახალხო დამცველის მონაცემებით, 2019 წელს განმცხადებლების ყველაზე დიდი რაოდენობა კვლავ სქესის/გენდერის ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ დავობდა. ომბუდსმენის ცნობით, ეს მონაცემი, წინა პერიოდის მსგავსად, 16 პროცენტია და ის სავარაუდო სექსუალური შევიწროების შემთხვევებსაც აერთიანებს.

დღეს, 24 თებერვალს ნინო ლომჯარიამ თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ მე-5 სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიშში მიმოხილულია სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების ხარვეზები, დისკრიმინაციის წახალისების შემთხვევები.

ანგარიშის თანახმად, 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა სავარაუდო დისკრიმინაციის 155 ახალი შემთხვევა განიხილა, მათგან 13 ფაქტზე წარმოება საკუთარი ინიციატივით დაიწყო.

ომბუდსმენის ცნობით, მათთან შესული განცხადებებიდან განსხვავებული მოსაზრების გამო სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტები 14 პროცენტი, ხოლო პოლიტიკური შეხედულების ნიშნით 7 პროცენტი იყო. 2019 წელს რელიგიის ნიშნით თანასწორუფლებიანობის დარღვევაზე განმცხადებელთა 14 პროცენტი დავობდა, ეთნიკური წარმომავლობის გამო დისკრიმინაციაზე 4 პროცენტი და სექსუალური ორიენტაციის ანდა გენდერული იდენტობის გამო დისკრიმინაციაზე კი 14 პროცენტი მიუთითებდა.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2019 წელს შემცირებული იყო მომართვიანობა შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევებთან მიმართებით და მხოლოდ 3%-ში გამოიკვეთა, წინა პერიოდში კი ამ საფუძვლით დისკრიმინაციაზე განმცხადებელთა 6% დავობდა.